Ako poisťovňu donútiť, aby z PZP preplatila opravu kamienkom rozbitého čelného skla?

Ako poisťovňu donútiť, aby z PZP preplatila opravu kamienkom rozbitého čelného skla?
3 2 hlasov

Rozbitie čelného skla na aute v dôsledku vymrštenia kamienka oproti idúcim vozidlom patrí medzi najčastejšie poistné udalosti. Napriek tomu (alebo možno práve preto) sa poisťovne snažia túto škodu z PZP neuhrádzať. Poradíme Vám, ako sa brániť voči najčastejším argumentom poisťovní a ako dosiahnuť preplatenie opravy Vášho čelného skla poisťovňou.

 1. Stručný prehľad článku

  Škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou svojou pôvod v prevádzke.

  Ak poškodený so škodcom zhodne tvrdia, že sa škoda stala určitým spôsobom a poisťovňa chce za takýchto okolností uspieť v súdnom spore, musí sa jej podariť preukázať, že škoda sa stala inak, ako poškodený a škodca tvrdia.

  Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Najčastejšie argumenty poisťovní

Argument č. 1: Samoletiaci kamienok

V rámci PZP máte poistenú škodu, ktorá vznikne inému v dôsledku prevádzky Vášho motorového vozidla. O aký druh škody ide?

Ak napríklad pri nastupovaní do auta príliš otvoríte dvere a buchnete nimi do vedľa stojaceho auta, na túto škodu sa PZP vzťahuje. Takisto ak v kolóne nestihnete ubrzdiť a nabúraným autom nie je len Vaše a auto stojace pred Vami, ale aj ďalšie auto stojace pred autom, do ktorého ste vrazili, zodpovedáte za škodu vzniknutú aj na tomto druhom aute a tá bude hradená z Vášho PZP, lebo vznikla v dôsledku prevádzky Vášho vozidla.

Na druhej strane, ak nastane taký prípad, že Vaše auto odťahujú, lebo zle parkuje, avšak pri jeho nakladaní na ťahač pracovníkom spadne, pričom sa poškodí vedľa stojace vozidlo, Vy za túto škodu zodpovedať nebudete. Druhé auto bolo síce poškodené v dôsledku nárazu s Vašim autom, tento náraz ale nebol spôsobený v dôsledku prevádzky Vášho vozidla, a preto náhrada škody nebude platená z Vášho PZP.

Poisťovne sa snažia nás a všetky súdy presvedčiť, že letiaci kamienok nemá nič spoločné s prevádzkou vozidla. Kamienok ležiaci na ceste, ktorý je vymrštený do vzduchu idúcim vozidlom, vraj nie je okolnosťou, ktorá vznikla v dôsledku prevádzky vozidla, ale je len okolnosťou vonkajšou, ktorá nemá s prevádzkou vozidla nič spoločné.

K tomuto argumentu pre Vašu informáciu dopĺňame, že za vonkajšiu okolnosť, ktorá nemá s prevádzkou vozidla nič spoločné a na ktorú sa, prirodzene, PZP nevzťahuje, je napríklad úder bleskom alebo krupobitie. Zdá sa Vám, že letiaci kamienok rozbíjajúci Vaše čelné sklo je to isté, ako keď Vám ho rozbije krupobitie? Nám nie.

Argument č. 2: Nepreukázateľnosť škodovej udalosti

Poisťovne tvrdia, že vodič – škodca pri vedení vozidla nemôže reálne zaregistrovať, že práve on so svojim vozidlom kamienok vymrštil. Jeho uznanie viny a tvrdenie, že tak urobil, preto nemôže byť vierohodné. V prípade sporu by preto súd nemal na jeho výpoveď prihliadnuť a mal by brať jeho tvrdenia o tom, že za škodu zodpovedá, za ničím nepreukázané.

Argument č. 3: Spoluvina

Keď už poisťovne ťahajú za kratší koniec v súdnom spore a vidia, že neuspejú v celom rozsahu, snažia sa využiť aj Vašu spoluvinu na vzniku škody. Čím väčšiu spoluvinu totiž budete mať, tým menej Vám musia zo škody preplatiť.

Spoluvina Vám vzniká, ak ste sa o vznik škody nejakým svojim správaním pričinili aj Vy, resp. ak sa na vzniku škody podieľalo aj Vaše vozidlo svojou prevádzkou.

Vaša obrana podporená rozsiahlou judikatúrou súdov

Základným predpokladom úspechu v spore s poisťovňou je, aby sa vodič druhého vozidla, ktorý Vám vymrštil kamienok do čelného skla, ku škode priznal. Pokiaľ takýto vodič neprizná svoju vinu, nemáte ako reálne dokázať, že práve jeho vozidlo Vám vymrštilo kamienok do čelného skla (výnimočne to dokázať môžete, ak máte nainštalovanú kameru na palubnej doske, ktorá zaznamenáva, čo sa pred Vašim vozidlom deje).

Obrana proti argumentu č. 1

Národná banka Slovenka (orgán dohliadajúci na činnosť poisťovní) a neskôr aj občianskoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR vydali jednoznačné stanoviská. Škoda spôsobená na čelnom skle motorového vozidla kameňom alebo iným predmetom vymršteným kolesom iného motorového vozidla je škodou, ktorá bola spôsobená okolnosťou majúcou svojou pôvod v prevádzke1.

Dnes už existuje mnoho súdnych rozhodnutí, ktoré argument poisťovní č. 1 odmietajú. Odôvodňujú to napríklad nasledovne:

„Je nepochybné, že odskočenie (vymrštenie) kamienka spod kolies motorového vozidla je spôsobené rotáciou kolies motorového vozidla, krútiacim momentom kolesa, pričom rotácia je sprievodným javom pohybu motorového vozidla (t.j. bez rotácie kolies motorového vozidla by nedošlo k jeho pohybu). V tomto prípade preto nejde o žiadnu vonkajšiu okolnosť v podobe či už živelnej pohromy – blesku, vyvrátenia stromu vetrom, vbehnutie divej zvery, konanie tretej osoby, ktoré by nastali bez ohľadu na to, či sa poškodené vozidlo nachádzalo na vozovke alebo nie a nezávisle od rotácie kolies vyvolanej pohybom vozidla. Na rozdiel od týchto vonkajších udalostí, bez rotácie kolies vyvolanej pohybom motorového vozidla škodcu, by nedošlo k odskočeniu kamienka, a preto sa jedná o okolnosť, ktorá má svoj pôvod v prevádzke vozidla.“

Ako je možné na týchto obranných argumentoch vidieť, letiaci kamienok nie je to isté, čo blesk alebo krupobitie. Letiaci kamienok nie je vonkajšou okolnosťou, ktorá nemá s prevádzkou vozidla nič spoločné.

Obrana proti argumentu č. 2

Tvrdenia poisťovní v rámci argumentu č. 2 majú určité ratio. Lenže aby vyhrali súd, musia vedieť preukázať, že tvrdenie škodcu nie je pravdivé a že sa škoda stala inak, ako škodca a poškodený (Vy) zhodne tvrdia.

Súd totiž hodnotí dôkazy v rámci svojej voľnej úvahy. Ak je sudcovi z výpovede škodcu zrejmé, že sa naozaj nachádzal so svojim autom na mieste, kde došlo ku škode a v čase, kedy sa stala, a ďalej ak všetky sprievodné listinné dôkazy v prípade sú v súlade s tým, čo škodca tvrdí, nemá dôvod mu neveriť. Takisto ak neexistujú nezrovnalosti medzi tvrdeniami škodcu a poškodeného o tom, ako ku škode došlo, nemá prečo sudca považovať ich tvrdenia za nevierohodné. Výpoveď škodcu ako svedka sa v súdnom konaní zároveň považuje za dôkazný prostriedok. To znamená, súd na základe nej môže považovať tvrdenia o priebehu škody za dokázané.

Ak chce poisťovňa za takýchto okolností uspieť v súdnom spore, musí sa jej podariť preukázať, že škoda sa stala inak, ako poškodený a škodca tvrdia. Poisťovňa ale vo veľkej väčšine prípadov nebude mať reálnu možnosť takéto niečo dokázať. Takmer nikdy nebude mať v rukách dôkaz, ktorý by tvrdenia poškodeného so škodcom dokázal vyvrátiť (napr. okoloidúci svedok, ktorý videl, že škoda sa stala inak).

Obrana proti argumentu č. 3

Zodpovednosti za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú svoj pôvod v prevádzke motorového vozidla sa nedá zbaviť (§ 428 Občianskeho zákonníka). Je to zodpovednosť objektívna, pri ktorej sa nehľadí na zavinenie. Súd preto nebude skúmať, či ste aj Vy zavinili škodu. Je to irelevantné.

Podľa § 431 Občianskeho zákonníka ale platí, že ak dôjde ku stretu vozidiel dvoch vodičov, vyporiadajú sa medzi sebou podľa účasti každého z nich na vzniknutej škode. Pri poškodení čelného skla, kedy za sebou idú dve vozidlá, ku stretu prevádzok vozidiel dochádza. Uvedené znamená, že ak by ste sa svojou prevádzkou vozidla pričinili o to, že vznikla škoda, pričom by ste zároveň aj porušili nejaký právny predpis, mohla by poisťovňa čiastočne uspieť. Ako príklad uvedieme nasledovnú situáciu:

V meste idete 70-tkou a od vozidla nachádzajúceho sa pred Vami Vám vletí kamienok do čelného skla, ktoré následne praskne. Celková škoda je 500 EUR. Ak by sa poisťovni podarilo dokázať, že ste v obci naozaj išli 70-tkou a ďalej znaleckým posudkom dokázať, že keby ste išli predpísanou rýchlosťou (najviac 50-tkou), čelné sklo by Vám neprasklo, ale mali by ste na ňom len menšiu štrbinku, ktorá sa dá opraviť za 20 EUR, poisťovňa by Vám nemusela preplatiť zvyšných 480 EUR.

Nevieme si ale predstaviť, že by sa poisťovni niečo takéto podarilo v praxi preukázať. Ak sa im to podarí, môžu sa zbaviť povinnosti preplatiť Vám celú opravu čelného skla.

Postup proti poisťovni

Ako postupovať, ak sa ocitnete v situácii, ktorú opisujeme v tomto článku? V prvom rade Vám odporúčame kontaktovať Národnú banku Slovenska („NBS“) a cez elektronický formulár.

NBS nemôže donútiť poisťovňu, aby Vám preplatila opravu čelného skla. Vydá ale písomné stanovisko, ktoré má určitú váhu a na základe ktorého sa poisťovňa môže rozhodnúť, že sa s Vami naťahovať nebude a radšej Vám všetko preplatí.

To nás vedie k druhému kroku. K predžalobnej výzve. Ak NBS vydá pre Vás pozitívne stanovisko, rovno napíšte svojej poisťovni predžalobnú výzvu, v ktorej ju vyzvete k preplateniu opravy čelného skla a priložíte k nej stanovisko NBS. S prípravou predžalobnej výzvy Vám vieme pomôcť, stačí nás kontaktovať cez Online poradňu.

Tretím krokom je podanie žaloby. Vo väčšine prípadov poisťovne nebudú chcieť preplácať opravu čelného skla ani po tom, čo im doručíte predžalobnú výzvu so stanoviskom NBS. Žiaľ, v takom prípade sa nevyhnete súdu. Ten je jediný, ktorý Vám dokáže pomôcť. Netreba sa toho ale obávať. Za svoje práva sa niekedy musí zabojovať a súdy dnes už veľmi často priznávajú právo na preplatenie čelného skla z PZP. Pamätajte však na to, že svojim právom na preplatenie opravy čelného skla nemôžete čakať donekonečna. Na súd musíte podať žalobu najneskôr do 2 rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

Nechajte si poradiť:

Nahnevala Vás poisťovňa, keď Vám odmietla preplatiť opravu čelného skla? Tvrdí Vám, že kamienkom rozbité čelné sklo sa z PZP neuhrádza. Nechajte sa právne zastúpiť už pri koncipovaní predžalobnej výzvy, nech poisťovňa vidí, že to s obranou svojich práv myslíte vážne. Kontaktujte nás cez Online poradňu a my Vám radi pomôžeme.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať:

 

9 Comments on “Ako poisťovňu donútiť, aby z PZP preplatila opravu kamienkom rozbitého čelného skla?

 1. jan liska Odpovedať

  Dobry den presne taky isty problem mam s poistovnou Wustenrod ako ma pani Veronika. Nechcu mi uznat skodu sposobenu kamienkom na mojom celnom skle.S poistovne mi napisali: V zmysle skutkoveho stavu a priebehu vzniku skody,nas poisteny prihliadnuc ku vsetkym okolnostiam,nemoze potvrdit vznik vami uvadzanej skodovej udalosti v danom case a na danom mieste. Preto nie je mozne povazovat narok poskodeneho za preukazany.
  Spisali sme spravu o nehode a pan ktory mi sposobil skodu svojim podpisom potvrdil, ze skutocne sposobil skodu.Zvazujem na poistovnu podat trestne oznamenie a podnet na najvyssi kontrolny urad, nakolko su porusene moje prava ohladom skutkoveho stavu / cize podla poistovne skutok sa nestal /dakujem jan

 2. Veronika Odpovedať

  Prave riešime spor s Wustenrot.
  Na pristavnom moste mi od auta predo mnou odstrelil do celneho skla kamen a sklo ihned prasklo. Vodica sa mi podarilo zastavit, podpisal mi zaznam o nehode, nahlasene na poistovni oboma stranami. Ja som uviedla, ze v danom case sa na ceste nenachadzali ziadne auta, nakolko vo vedlajsom pruhu neslo nic (pred nim aj za mnou auta isli, ale z nich ten kamen odletiet nemohol vzhladom na vzdialenost). Jeho poistovna (W..) ani po predzalobnej vyzve nemieni ucet preplatit a ohradza sa tym, ze on si neni vedomy, ze by kamen z pod jeho kolies odletel do môjho skla (ved kto sa pozera celu dobu do zrkadla, vsak?) a ze nieje mozne, aby na pristavnom moste nebolo ziadne ine auto. (august, 6:00, cize podstatne znizena premavka, ako standardne).
  Samozrejme na moste boli dalsie auta, ale vo vedlajsom pruhu ziadne nebolo. takze sa evidentne hraju so slovickami. Zaroven uviedli, ze ja som zamerne pouzila frazu ,,nebolo ziadne ine auto” ucelovo, aby som dosiahla preplatenie skody.
  Kamera nebola, svedok tiez ziaden.
  Viem podla vas tento sud vyhrat?
  Dakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Veronika,

   táto argumentácia poisťovní, ktorú spomínate, je častá. Má určitú logiku, to nepopieram, ale už množstvo súdov ju neuznalo za dostatočnú. V súdnom konaní totiž každá zo strán musí dokázať svoje tvrdenie. Ak Vy tvrdíte, že kamienok vletel od auta X a šofér auta X Vám toto potvrdil, je na poisťovni, aby dokázala, že sa nehoda stala inak. Ale takýto dôkaz oni reálne nevedia získať. Preto v súdnych konaniach prehrávajú.

   Podklady k Vášmu prípadu som nevidel, preto sa neviem záväzne vyjadriť, či uspejete na súde alebo nie, ale z informácií, čo ste uviedli, konštatujem, že máte slušnú šancu uspieť. V prípade záujmu o zastupovanie ma prosím kontaktujte cez Online poradňu. Ďakujem.

 3. Tomáš Odpovedať

  A čo ked škodca odmieta svoju vinu uznať, polícia nevie nic vyšetriť, svedectvo spolujazdaca ignoruju a o videozázname tvrdia že na ňom nič nevidno ?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   V takom prípade sa môžete obrátiť len na súd, nechať vypovedať spolujazdca ako svedka a použiť video ako dôkaz. Myslím si, že hlavne podľa toho, čo bude možné vidieť na videu, súdne konanie buď vyhráte, alebo prehráte. Pred začatím súdneho konania Vám ale určite odporúčam konzultovať prípad s advokátom a predložiť mu Vaše dôkazy, aby mohol posúdiť, či je možné s Vašimi dôkazmi súdny spor vyhrať, prípadne či je potrebné ešte nejaké dokazovanie doplniť (napr. dať si zhotoviť znalecký posudok).

 4. Peter Odpovedať

  A čo robiť keď vinník ujde, alebo nie je jednonačné kto je vinník napr. priviacprúdových cestách, keď presne neviete odkiaľ ten kamienok priletel?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   V takomto prípade nemôžete žiadať o náhradu škody z PZP, nakoľko tá je hradená práve z PZP vinníka. Ak vinníka nemáte jasne určeného a nemáte iné poistenie, ktoré by Vám krylo opravu rozbitého čelného skla, musíte túto opravu hradiť z “vlastného vrecka”.

 5. Galtrans Odpovedať

  Výborný článok,dobrá osveta.
  Je načim zvyšovať informovanosť občanov a verejnosť v rôznych oblastiach právneho povedomia.
  Poukazovať na svojvoľnosť,v tomto konkrétnom prípade poisťovní,na obchádzania,až porušovanie zákonov v mene zisku na úkor občanov SK.
  Zákony na SK máme,len sa nedodržiavajú.
  Vďaka pán Hraška.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.