Ako urobiť nahrávku legálne a použiť ju pred súdom

Ako urobiť nahrávku legálne a použiť ju pred súdom
3.3 7 hlasov

Chystáte sa na stretnutie, pri ktorom ste si nie istý, čo Vám všetko bude povedané? Telefonujete s niekým a radi by ste si rozhovor pre Vašu ochranu nahrali? Spraviť nahrávku tak, aby sa dala prípadne použiť aj pred súdom alebo políciou, nie je jednoduché. Preto sa v tomto článku zaoberáme tým, aké podmienky musia byť splnené, aby bola nahrávka legálnou.

 1. Stručný prehľad článku

  Pre vyhotovenie legálnej nahrávky osobného prejavu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas nahratej osoby. Ak sa táto nahrávka má použiť (napríklad zverejniť), na jej použitie sa vyžaduje ďalší súhlas nahratej osoby.

  Ak je nahratý profesijný prejav, nie osobný, súhlas nahratej osoby nemusí byť daný. Časť odbornej verejnosti však s týmto právnym záverom nesúhlasí.

  Ak niekto neoprávnene použije nelegálnu nahrávku, môže byť trestne stíhaný. Nahratá osoba môže od neho požadovať zničenie nahrávky, ospravedlnenie a peniaze ako satisfakciu za spôsobenú ujmu.

  V trestnom konaní nemožno nelegálnu nahrávku použiť. V civilnom súdnom konaní je jej použitie v zásade dovolené.

  Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Ako urobiť nahrávku legálnym spôsobom

Nahrať si obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam druhých ľudí možné je, ale musíte mať na to ich súhlas. Ak súhlas nahrávanej osoby vopred nezískate, nahrávať si ju nemôžete.

Súhlas je možné získať viacerými spôsobmi. Najlepším je priamy súhlas nahrávanej osoby. Ak sa Vám podarí zachytiť takýto priamy súhlas aj na nahrávke, môžete si byť maximálne istý jej legálnosťou. Súhlas môžete získať aj nepriamo. Ak napríklad nahrávaná osoba vojde do miestnosti, ktorá je monitorovaná kamerou a o tejto skutočnosti je vopred informovaná (napríklad nálepkou na dverách), má sa za to, že súhlasí s vyhotovením nahrávky svojej osoby.

Musíte mať celkovo dva súhlasy od nahrávanej osoby

Ak ste firmou, ktorá pravidelne volá svojim zákazníkom alebo potencionálnym zákazníkom a tieto hovory nahráva, musíte im pred začatím nahrávania oznámiť, že hovor je nahrávaný, dôvod, pre ktorý je hovor nahrávaný, kto ste a ešte musíte poučiť zákazníka o jeho práve nedať Vám súhlas s nahrávaním hovoru (svoj nesúhlas vyjadrí zväčša tak, že hovor s Vami ukončí).

Je toto možné v reálnom svete splniť? To je otázka najmä pre Vašu kreativitu. Ak chcete niekoho nahrať legálne, musíte mať na to jeho súhlas. Inak nahrávka nebude legálna. Zákon je v tomto smere neoblomný. Musíte vymyslieť spôsob, ako súhlas získať.

Kedy a ako môžem nahrávku použiť

Už ste vymysleli spôsob, akým získate súhlas od druhej osoby, aby ste si ju mohli nahrať? Žiaľ, celú situáciu Vám teraz ešte viac skomplikujeme.

Ak by ste chceli urobenú nahrávku použiť inak, ako len pre súkromné účely alebo jej archiváciu, musíte mať na to ďalší súhlas nahranej osoby. To znamená, že ak by ste chceli nahrávku zverejniť alebo ukázať niekomu ďalšiemu, nesmiete tak urobiť, kým Vám na to nedá nahraná osoba súhlas.

Pokiaľ by ste si chceli niekoho nahrať a následne túto nahrávku akokoľvek použiť (zverejniť ju alebo odovzdať súdu alebo polícii), musíte mať celkovo dva súhlasy nahranej osoby. Jeden na vyhotovenie nahrávky ako takej a druhý na jej použitie (zverejnenie).

Možno si teraz vravíte, že zákon zase chráni tých zlých a v 95 % prípadov nebudete vedieť získať oba súhlasy, a teda sa chrániť vďaka legálnej nahrávke. Zákon však nechráni tých zlých. Chráni súkromie kohokoľvek z nás. A Vy musíte byť dostatočne kreatívny a toho druhého nejako motivovať k tomu, aby Vám oba súhlasy dal. Inak s jeho nahrávkou ďaleko nepochodíte a môžete si dokonca aj uškodiť.

Poďme sa však na ochranu súkromia v zákonoch pozrieť detailnejšie a nájsť pre Vás cestu, ako nahrávku urobiť v určitých prípadoch legálne a za menej prísnych podmienok.

Súkromný prejav vs. profesijný prejav

Zákon chráni naše súkromie a osobný prejav. Rovnakým spôsob ale nie je chránený náš profesijný alebo úradný prejav. Pokiaľ ste v práci a komunikujete s klientom o veciach neosobnej povahy alebo ste na rokovaní a riešite len obchodné záležitosti, nahrávka takejto komunikácie sa nepovažuje za osobný prejav zúčastnených osôb. To nás vedie k výsledku, že na zhotovenie a použitie nahrávky profesijného prejavu sa nevyžaduje súhlas nahraných osôb.

Chceli by sme Vás však upozorniť, že prípadné nahrávanie profesijného prejavu bez súhlasu nahrávanej osoby je činnosť, ktorá je realizovaná na veľmi tenkom ľade. Dôvody sú nasledovné.

Zákon nie je v tejto problematike úplne jednoznačný. Časť odbornej literatúry hovorí, že profesijný prejav nie je chránený zákonom tak ako súkromný (osobný) prejav. Preto ani jeho nahrávanie nie je podmienené súhlasom druhej osoby a nahrávku možno použiť. Druhá časť odbornej literatúry však s týmto záverom nesúhlasí. Keďže o nahrávke a následkoch z nej vyplývajúcich bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodovať súd, nemáte istotu, či sa prikloní na Vašu stranu.

V civilnom súdnom konaní je použitie nelegálnej nahrávky dovolené

Ďalším dôvodom je, že nikdy neviete, kedy profesijný prejav skĺzne do osobného. Nahrávku v takom prípade bez súhlasu nahranej osoby použiť nemôžete a mali by ste ju hneď zmazať. Riešením by ešte mohlo byť vymazanie osobného prejavu a ponechanie si len nahrávky v časti, kde je zaznamenaný profesijný prejav.

Posledným dôvodom, prečo je nahrávanie si profesijného prejavu bez súhlasu nahrávaného činnosťou na veľmi tenkom ľade, je fakt, že niekedy je veľmi ťažké určiť hranicu medzi osobným a profesijným prejavom. Vy sa síce môžete domnievať, že ste urobili nahrávku s profesijným prejavom, avšak súd alebo polícia sa s Vami stotožniť nemusia a môžu Vám tak vzniknúť rôzne neželané komplikácie.

Riziká nelegálnej nahrávky

Aké negatíva môže priniesť vyhotovenie a použitie nelegálne zhotovenej nahrávky súkromného prejavu osoby? Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín. Civilnoprávne a trestnoprávne.

Medzi civilnoprávne patrí nárok nelegálne nahratej osoby žiadať od Vás zničenie nahrávky, a ospravedlniť sa, ak ste nahrávku zverejnili a tým aj poškodili túto osobu. Ak ste niekomu svojou nahrávkou spôsobili vážnejšiu ujmu, môže od Vás dokonca žiadať zaplatenie peňažnej sumy ako satisfakciu. Výšku tejto sumy určí súd po zvážení všetkých okolností prípadu.

Horšie sú trestnoprávne riziká nelegálne zhotovenej nahrávky. Ak takúto nahrávku urobíte a poskytnete ju niekomu ďalšiemu a zároveň tým nahratej osobe spôsobíte vážnu ujmu, môžete byť odsúdený až na dva roky. Ak by ste týmto spôsobom chceli získať aj nejaký prospech pre seba, mohli by ste byť dokonca odsúdený na 6 mesiacov až 5 rokov. Je vhodné si preto dobre rozmyslieť nelegálne zhotovenie a použitie nahrávky.

Legálna a nelegálna nahrávka pred súdom

Ak máte v rukách legálne vyhotovenú nahrávku, nemáte dôvod obávať sa použiť ju pred súdom. Obdobne to platí aj pre použitie legálnej nahrávky pred políciou. S nelegálnou nahrávkou je to ale komplikovanejšie.

V trestnom konaní, kde sa rozhoduje o odsúdení alebo neodsúdení obžalovaného, nezákonný dôkaz nemôžete použiť, aj keby bol jediný na svete, ktorý by bol schopný dokázať vinu obžalovaného. Ak máte v rukách nelegálnu nahrávku, môžete zabudnúť na to, že bude použitá, aby bola nahratá osoba na základe nej odsúdená. Nemožno však vylúčiť, že vďaka nej začne polícia konať a zákonným spôsobom získa iné dôkazy, ktoré vinu a trestnú činnosť nahratej osoby dokážu.

V civilnom konaní je použitie nelegálnej nahrávky v zásade dovolené. Pred civilným súdom môžete použiť všetky dôkazy, ktoré dokážu prispieť k objasneniu sporu. Nelegálnu nahrávku by súd mohol odmietnuť ako dôkaz jedine vtedy, ak by priamo nesúvisela s predmetom sporu (napríklad by slúžila len na „očiernenie“ druhej strany).

Výsledok

Na záver by sme zhrnuli všetky informácie asi takto.

Nahrávku urobíte legálne tak, že si na jej zhotovenie najskôr vyžiadate súhlas nahrávanej osoby. Použiť (zverejniť) nahrávku môžete len vtedy, ak Vám na to dá nahratá osoba súhlas. Dohromady musíte mať teda dva rôzne súhlasy.

Ak si chcete nahrať profesijný prejav druhej osoby, teoreticky na to nemusíte mať súhlas nahrávanej osoby. Súd však s týmto záverom súhlasiť nemusí.

V trestnom konaní nelegálnu nahrávku použiť nemôžete. Môže však naviesť vyšetrovateľov k hľadaniu iných dôkazov, ktoré budú zákonne získané. V civilnom súdnom konaní môžete použiť aj nelegálnu nahrávku. Ak tým ale spôsobíte druhej osobe ujmu, musíte byť pripravený znášať všetky následky, ktoré sú s vyhotovením nelegálnej nahrávky spojené. O týchto následkoch píšeme v časti „Riziká nelegálnej nahrávky“.

Nechajte si poradiť:

Použitie nahrávky, ktorá bola vyhotovená bez súhlasu nahratej osoby, je dosť rizikové, ale nie nemožné. Odporúčame Vám jej použitie si vždy vopred odkonzultovať s právnikom, nakoľko tento postup môže byť často na hrane zákona. Ak máte záujem, môžete za týmto účelom využiť aj našu Online poradňu a kontaktovať priamo našu kanceláriu.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať:

 

24 Comments on “Ako urobiť nahrávku legálne a použiť ju pred súdom

 1. Peter Odpovedať

  Dobrý deň,
  v článku a aj v komentároch sa opisuje nahrávka hlasového prejavu resp. komunikácie osôb (telefonát, rozhovor atď.). Chcel by som sa opýtať ako je to s písomnou komunikáciou. Na našej webstránke máme možnosť komunikácie prostredníctvom chatu. Tieto správy sa nikde neukladajú, a po ukončení rozhovoru a zatvorení chatového okna sú vymazané. Ak by som si ale takúto písomnú komunikáciu chcel uložiť napríklad tak, že by som si ju odfotografoval alebo urobil printscreen obrazovky, bez súhlasu osoby s ktorou som komunikoval, taktiež by sa jednalo o nahrávku, ktorá by bola nelegálna a teda v prípade potreby nepoužiteľná?
  Ďakujem

  1. Marek Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   ak má písomnosť obsiahnutá v chate osobnú povahu (čo zväčša bude mať, keďže komunikujúce osoby predpokladajú, že komunikujú len medzi sebou), platí pre ňu rovnaký režim ako pre nahrávky. Na použitie zachytenej komunikácie musíte mať súhlas. Súhlas nepotrebujete, ak túto komunikáciu chcete a potrebujete použiť na úradné účely zákonom dovoleným spôsobom. Či vo Vašom prípade bude použitie komunikácie možné aj bez súhlasu, závisí od toho, na presne aký účel ju chcete použiť. Dajte si tiež pozor, aby ste pri jej použití druhú osobu neohovárali, neurážali alebo nevydávali na posmech. Toto by mohlo znamenať spáchanie priestupku na Vašej strane.

   1. Peter Odpovedať

    Dobrý deň, ďakujem Vám za Vašu odpoveď. Ak som tomu správne pochopil, tak už zachytenie tohto typu komunikácie by bolo nelegálne, ak o tom druhá osoba nebola informovaná a nedala k tomu súhlas.

 2. Majk Odpovedať

  Dobrý deň,
  pochopil som, že nelegálnu nahrávku pred súdom nie je možné použiť. Čo však ak by túto nahrávku videla iná osoba resp. osoby, ktoré by na základe obsahu tejto nahrávky vypovedali ako svedkovia. Nejednalo by sa teda o priameho svedka, ktorý by bol pri danom rozhovore, ale vypovedal by len na základe obsahu danej nahrávky, ktorú videl a počul. Bola by takáto výpoveď použiteľným dôkazom?

  1. Marek Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Majk,

   Vaša otázka je veľmi dobrá. Definitívnu odpoveď Vám ale na ňu neviem dať bez analýzy príslušnej odbornej literatúry. Ak máte o odpoveď záujem, kontaktujte ma, prosím, cez Online poradňu. Dovoľujem si Vás informovať, že spracovanie odpovede bude v tomto prípade za odmenu.

   Nezáväzne Vám ale uvediem aspoň svoj predbežný názor. Myslím si, že takáto svedecká výpoveď (tak, ako ju popisujete), by nemala byť prípustná. Viem si predstaviť ako prípustnú jedine takú svedeckú výpoveď, keď by ste si napríklad nahrávali telefonický hovor, ktorý by prebiehal cez hlasný odposluch, a ten by si vypočul niekto ďalší (svedok) v miestnosti. Nahrávku by ste použiť nemohli, ak by nebola legálna, ale svedeckú výpoveď takejto druhej osoby nachádzajúcej sa v miestnosti áno.

 3. Martin Odpovedať

  Dobry den,

  pracujem ako jeden z operatorov na nonstop podpore. Nekomunikujeme s ludmi mimo spolocnosti, ale len s osobami, ktore su podla internej smernice opravnene s nami komunikovat. Volaju ohladne poruch na vyrobnych strojoch. Mozem si tuto komunikaciu nahravat bez ich vedomia? Samozrejme mi nejde o bezne pripady, ale volania v ktorych ma uraza. Pr.: nieco trva dlhsie opravit a tak osoba vola 2x s tym, ci som je*** ze mi to tak dlho trva.

  Nahravku nechcem pouzit na verejnosti, ale len ako dokaz pre mojho sefa, resp. sefa volajuceho a upozornit tak na nevhodne spravanie na pracovisku

  Dakujem

  1. Marek Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Martin,

   už tým, že nahrávku poskytnete svojmu šéfovi alebo šéfovi nahratej osoby, dochádza k jej zverejneniu. Zároveň si musíte dať pozor, aby ste nahratej osobe nespôsobili vážnu ujmu. Ak by ju napríklad “vyhodili” z práce kvôli Vašej nahrávke, je možné, že to bude vyhodnotené ako vážna ujma a Vaše konanie by mohlo byť až trestnoprávne. Vo väčšine prípadov to tak ale nebude a použitie nahrávky s profesijným prejavom na ochranu vlastnej osobnosti bude v poriadku bez vážnejšieho rizika pre Vás. Rád by som Vám dal jasnejšiu odpoveď, ale súčasné nastavenie zákonov mi to neumožňuje. Každý jeden prípad nahratia by bolo potrebné posúdiť osobitne, či túto nahrávku môžete použiť alebo nie.

 4. Jan Odpovedať

  Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať na Váš názor v súvislosti s nahrávaním hovorov klientov z zmysle požiadavky Mifid 2. je podľa Vás potrebné upozorňovať klienta v rámci každého obchodného rozhovoru, že je tento nahrávaný, alebo postačuje o tom informovať klienta v zmluve, resp. v obchodných podmienkach?
  Ďakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Ján,

   na Vašu otázku budem vedieť presne odpovedať až po posúdení relevantných ustanovení MiFID II. Dovoľujem si Vás informovať, že táto moja služba by bola spoplatnená. Ak máte záujem, prosím, pokojne sa na mňa obráťte cez Online poradňu. Následne sa dohodneme na detailoch.

 5. Maros Odpovedať

  A co v pripade ze si nahravam hovory s byvalou manzelkou len preto aby som sa mohol branit? Uz ma skusila obvinit zo sexualneho zneuzivania nasej dcery…ked to nevyslo skusila nebezpecne prenasledovanie a vyhrazanie sa cez sms co bola tiez blbost…tak si od tej doby archivujem kazdu sms a hovor pretoze neviem co mozem cakat…na moju obhajobu by sa dali pouzit…nahravky nezverejnujem nemam to za potreby…

 6. Soňa Odpovedať

  Dobrý deň, chcem sa opýtať, že ak moja kamera na mojej súkromnej prevádzke zachytí nejaké protiprávne konanie osoby a následne si polícia od nás vyžiada zhotovený videozáznam, či sme nejako chránený keď nemáme súhlas nahratej osoby na ďalšie použitie videozáznamu.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   prípad, ktorý popisujete, je riešený priamo v § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas nahranej osoby na poskytnutie takýchto záznamov polícií mať nemusíte, pretože Váš videozáznam môže byť použitý pre účely trestného alebo priestupkového konania aj bez súhlasu nahratej osoby. Proti Vám teda nemôže vzniesť nahratá osoba žiadne nároky.

   1. jaro Odpovedať

    nie je to tak, že priestor monitorovaný kamerami -ako píše ten pán, že súkromná prevádzka je monitorovaná – by mal byť riadne označený? teda by malo byť zrejmé, že záznam sa vyhotovuje?

 7. Nika Odpovedať

  Dobry den, ako to je ak v praci kolegyna nahrala nahravku (rozhovor dvoch kolegyn) a planuje to pouzit ako dokaz pre sefa. Chce prostrednictvom nahravky ich vyhodit?
  Dakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   z Vašej správy dedukujem, že nahratý bol súkromný hovor. Ak nahrávané osoby nedali na vyhotovenie nahrávky súhlas, nahrávka nemôže byť zverejnená tretej osobe (teda ani šéfovi).

 8. Tomas Odpovedať

  Chapem ze na sude nelegalna nahravka neobstoji, ale mozem ju poskytnut bez perzekucie policii ako dokaz pri spachani tresneho cinu?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Na použitie nahrávky pred políciou a pred súdom platia rovnaké pravidlá. Takže odpoveď znie, že bez “perzekúcie” to nepôjde.

 9. KAMERA Odpovedať

  Nahravam a fotim vsetko uz cez 11 rokov. Posledne 3 roky sa na to specializujem… Odvovodnenie? Ked mam podozrenie na pachanie priestupku alebo zlocinu. Zachrana zivota je nad stanoveny zakon.

  1. KAMERA 2 Odpovedať

   Rešpektujem Vašu špecializáciu, ale podozrenie stále ostáva ako subjektívny dojem, nič v zlom, súdom by to ťažko prešlo, nám pred cca rokom a pol popri zateplovaní činžiaka podľa projektu (naozaj neviem kto ho vymyslel, schválil, podpísal) akýsi dvaja technici namontovali 4 kamery na sledovania parkoviska, naťahali káble, pripravili skrinku atdˇ., dodnes to nie je v prevádzke, kompetentní sa vyhovárajú štýlom horúci zemiak, zrejme vedia prečo.

  2. Magdalena Odpovedať

   A ako riesite zmenene nahravky a fotografie. V dnesnej dome technologii sa to nemoze brat ani za dokazovy material.

   1. Imrich Hraška Odpovedať

    Ak myslíte účelovo menené nahrávky a fotografie, t.j. falšované nahrávky a fotografie, aj tie môžu slúžiť ako dôkaz (používať takéto dôkazy Vám ja, samozrejme, neodporúčam). Je na druhej strane, aby pred súdom dokázala, že daná nahrávka alebo fotografia boli zmenené a nie sú originálne, a teda nič nepreukazujú a majú byť ako dôkaz vylúčené.

 10. Lea Odpovedať

  Peter, na Slovensku sa spravodlivosti nedockas!
  Aj mna teraz v zamestnani obrali o peniaze vyplacane mimo zmluvy vydieracskymi sposobmi a nepomozem si. Aj napriek tomu, ze on obera stat o dane, porusil ustnu dohodu medzi nami a este ma aj vydierali.
  A toto sa mi nestalo 1x. Niekto si povie, tak na co si sla robit pre takeho zamestnavatela za tychto podmienok, ale clovek nema na vyber, ked to takto robia uz skoro vsetky mensie firmy, ze na zmluvu minimum a zbytok na ruku a ked sa ti nepaci, mozes ist, pride dalsi!

 11. Peter Odpovedať

  Dobry den to je pekny nezmysel ked poviem osobe ktoru chcem usvedcit z podvodu ze ju budem nahravat tak sa “urcite prizna”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.