Apostila a jej význam

Ak budete chcieť v zahraničí použiť úradný dokument alebo inú verejnú listinu vydanú slovenskými orgánmi, možno sa stretnete s tým, že si od Vás budú pýtať apostilu. Bez nej Vám zahraničné orgány s najväčšou pravdepodobnosťou odmietnu akceptovať Váš dokument. Ak by ste sa neradi ocitli v tejto situácii, prečítajte si ďalej, čo vlastne apostila je, kde je možné ju získať a kedy nie je potrebná.

  1. Stručný prehľad článku

    Apostila je doložka, ktorá sa pripája k originálu verejnej listiny vydanej orgánmi Slovenskej republiky. Na základe apostily si môže byť orgán v zahraničí istý tým, že jemu predkladaná verejná listina je vydaná skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú listinu vydať.

    Verejné listiny sú v Slovenskej republike apostilované rôznymi orgánmi podľa toho, akú listinu je potrebné apostilovať.

    Slovenská republika má s viacerými štátmi uzavretú bilaterálnu medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, ktorá odstraňuje požiadavku apostilácie, avšak len pri justičných verejných listinách.

    Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Čo je to apostila?

Slovo „apostila“ označuje doložku, ktorá sa pripája na verejnú listinu v prípade, že táto listina sa má použiť v zahraničí. Zmysel apostily spočíva v tom, že na základe nej si môže byť úradník v zahraničí istý, že Vaša verejná listina, ktorú mu predkladáte, nie je sfalšovaná a je vydaná skutočne tým orgánom, ktorý je v našom štáte oprávnený danú listinu vydať.

Na Slovensku sa apostilujú dokumenty od roku 2002. Vtedy náš štát pristúpil k medzinárodnej zmluve, ktorá apostilovanie dokumentov zaviedla. Apostilácia listín nahradila dovtedy platnú superlegalizáciu (vyššie overenie listín). Vďaka superlegalizácii ste tiež mohli použiť listiny v zahraničí, avšak tento proces sa musel realizovať v niekoľkých etapách. Namiesto toho je apostila podstatne jednoduchšia a rýchlejšia. V rámci nej sa k dokumentu pripojí len doložka (apostila) a dokument môžete v zahraničí použiť.

Pre ľahšie porozumenie významu apostily si ju vysvetlime ešte na jednom krátkom príklade:

Ak máte výpis z obchodného registra vydaný Slovenskou republikou a potrebujete ho použiť v zahraničí, obrátite sa na krajský súd. Ten Vám k originálu výpisu z obchodného registra pripojí apostilu. Následne si celý dokument vrátane apostily dáte preložiť do úradného jazyka štátu, v ktorom chcete svoj výpis z obchodného registra použiť. To je všetko.

Aké orgány vykonávajú apostiláciu?

Apostilu k verejným listinám vydaným na Slovensku nevydáva jeden špecializovaný úrad. Takýto úrad neexistuje. Dokumenty sú apostilované rôznymi úradmi podľa toho, aký dokument potrebujete apostilovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto úradov (orgánov) a zoznam verejných listín, ktoré sú jednotlivé orgány oprávnené apostilovať.

Krajské súdy SR:

verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre   listiny, ktorých správnosť osvedčili, alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi, alebo posudky vyhotovené znalcami

Ministerstvo spravodlivosti SR:

ostatné justičné listiny neuvedené vyššie

Ministerstvo vnútra SR:

verejné listiny vydané v jeho rezorte (vrátane matričných dokladov vydaných Osobitnou matrikou)

Ministerstvo školstva SR:

verejné listiny vydané v jeho rezorte (vysvedčenia, diplomy…)

Ministerstvo zdravotníctva SR:

verejné listiny vydané v jeho rezorte

Ministerstvo obrany SR:

verejné listiny vydané v jeho rezorte

Okresné úrady:

matričné doklady (okrem vyhlásení o osobnom stave) a verejné listiny vydané orgánmi samospráv

Ministerstvo zahraničných vecí SR:

všetky ostatné verejné listiny vydané v SR (register trestov, doklady vydané Ministerstvom hospodárstva SR, obchodnými komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vydané Štátnym úradom pre kontrolu liečiv, Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava a pod.)

Apostila nie je vždy potrebná

Slovenská republika má s niektorými štátmi uzavretú bilaterálnu (dvojstrannú) medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci, ktorá odstraňuje požiadavku apostilácie justičných verejných listín. Zdôrazňujeme, že nie všetkých verejných listín, ale len listín justičných. To má v praxi taký následok, že aj napriek existujúcej bilaterálnej zmluve si budete musieť Vašu „nejustičnú“ listinu apostilovať, ak ju budete chcieť použiť v zahraničí. Okrem toho niektoré bilaterálne zmluvy nie sú dostatočne špecifické v tom, aké verejné listiny nemusíte apostilovať, preto sa Vám môže stať, že práve Vašu listinu niektorý zahraničný orgán bez apostily neuzná, a to aj napriek existujúcej bilaterálnej zmluve.

Napriek týmto prekážkam sú bilaterálne zmluvy vítané a odstraňujú zbytočnú administratívu v mnohých prípadoch.

Nižšie si môžete stiahnuť prehľad štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú spomínanú bilaterálnu zmluvu. Ak budete chcieť použiť svoju justičnú verejnú listinu v týchto štátoch, apostilu nebudete potrebovať a mala by Vám byť uznaná zahraničnými orgánmi bez akýchkoľvek komplikácií.

Prehľad štátov, s ktorými má Slovenská republika uzavretú bilaterálnu zmluvu, nájdete tu:

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať: