Dá sa vyhnúť odvodu v rámci brannej povinnosti?

Dá sa vyhnúť odvodu v rámci brannej povinnosti?
5 7 hlasov

Nech sa na súčasnú svetovú politickú situáciu pozeráme z akéhokoľvek uhlu pohľadu, dnes existuje najväčšia hrozba vypuknutia vojenského konfliktu na našom území za posledných 25 rokov. Položili sme si preto otázku, či je možné vyhnúť sa odvodu, ak by bola vyhlásená vojna a úrady by začali vydávať povolávacie rozkazy. Odpoveď je taká, že vyhnúť sa odvodu bez porušenia zákona nie je možné, avšak existuje právna možnosť, vďaka ktorej nebudete musieť “bojovať v prvej línii”. Tá možnosť sa volá odopretie výkonu mimoriadnej služby.

 1. Stručný prehľad článku

  Branná povinnosť vzniká každému dospelému mužovi, ktorý je občanom Slovenskej republiky a má na jej území trvalý pobyt. Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Odvod sa realizuje iba v čase vojny alebo vojnového stavu.

  Vďaka písomnému vyhláseniu o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu jeho rozporu s Vašim svedomím alebo náboženským vyznaním sa môžete vyhnúť výkonu mimoriadnej služby a namiesto toho vykonávať iba alternatívnu službu v prípade vojny. Takéto vyhlásenie musíte doručiť okresnému úradu v sídle kraja podľa miesta svojho trvalého pobytu. Písomné vyhlásenie je možné platne vykonať iba v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku (v prvom kalendárnom roku, kedy Vám vznikla branná povinnosť, ho môžete urobiť v ktoromkoľvek mesiaci).

  Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Vznik brannej povinnosti

Na úvod si ale povedzme, čo branná povinnosť znamená a koho sa týka. Obsahom brannej povinnosti je povinnosť podrobiť sa odvodu (ten sa vykonáva iba v čase vojny alebo vojnového stavu) a následne vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu. Pod mimoriadnou službou sa rozumie výkon štandardnej vojenskej služby. V čase vojny je to najmä výkon boja na mieste konfliktu. V rámci alternatívnej služby sa muž (odvedenec) napríklad podieľa na poskytovaní sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, podieľa sa na zabezpečovaní obrany štátu a poskytuje služby zabezpečujúce činnosť ozbrojených síl.

Branná povinnosť sa povinne týka osôb, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, majú mužské pohlavie a trvalý pobyt na našom území. Ostatní, ktorí tieto podmienky nespĺňajú (napríklad cudzinci), môžu brannú povinnosť dobrovoľne prevziať na základe svojej žiadosti. Ďalšou podmienkou, ktorá musí byť splnená, je vek. Branná povinnosť vznikne prvým dňom kalendárneho roku, v ktorom muž dovŕši 19. rok života.

Zdravotný stav neovplyvňuje vznik brannej povinnosti. To znamená, že zdravotne nespôsobilému mužovi vznikne branná povinnosť, avšak v prípade vojny sa v rámci odvodu podrobí zdravotnej prehliadke. Na základe nej sa zistí, či je zdravotne spôsobilý na boj alebo nie.

Odopretie výkonu mimoriadnej služby

Ak ste muž, ktorému vznikla branná povinnosť (čo je takmer každý), a nechceli by ste v prípade vojny vykonávať mimoriadnu službu, musíte jej výkon odoprieť. Mimoriadnu službu môžete odoprieť len z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s Vašim svedomím alebo náboženským vyznaním. Ak takýto rozpor na Vašej strane existuje, odopretie zrealizujete tak, že doručíte písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Obsah tohto písomného vyhlásenia tvorí Vaše meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, povolanie a dôvod odopretia výkonu mimoriadnej služby. Vzor písomného vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky TU.

Zatiaľ sa Vám zdá odopretie výkonu mimoriadnej služby jednoduché? Zložité skutočne nie je, ale sú tu dva háčiky. Jeden spočíva v tom, že odoprieť výkon mimoriadnej služby už nie je možné po tom, čo bude vyhlásená krízová situácia (vojna, vojnový stav, výnimočný stav alebo núdzový stav). Vaše vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby sa teda nebude vzťahovať na obdobie krízovej situácie, ak ho urobíte až po jej vyhlásení. Odopretie je možné urobiť len v čase mieru (bezpečnosti). To znamená, že ak stihnete Vaše vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby urobiť v čase mieru a následne bude vyhlásená krízová situácia, Vaše vyhlásenie bude v zmysle aktuálnej legislatívy platné a štátne orgány naň budú musieť prihliadať.

Druhý háčik spočíva v tom, že aj v čase mieru (bezpečnosti) nemôžete urobiť písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby kedykoľvek. Platne ho môžete urobiť len v mesiaci január v príslušnom kalendárnom roku, pričom v tomto termíne musí byť písomné vyhlásenie úradu doručené. Výnimka platí pre rok, kedy Vám branná povinnosť vznikla. Bežne to teda bude kalendárny rok, v ktorom dosiahnete 19. rok života. Počas všetkých ostatných rokov života môžete odoprieť výkon mimoriadnej služby iba v januári.

Ak raz písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby platne urobíte a niekedy v budúcnosti bude vyhlásená vojna, môžete svoje vyhlásenie vziať späť a ísť vykonávať mimoriadnu službu, ak sa tak dobrovoľne rozhodnete. Je potrebné si však dať pozor na to, že ak raz svoje písomné vyhlásenie vezmete späť, znovu ho podať už nemôžete.

PRAKTICKÁ PRÁVNA RADA:

Písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby Vám odporúčame zasielať príslušnému okresnému úradu doporučene s doručenkou, aby ste mali dôkaz (doručenku) o tom, že vyhlásenie bolo riadne a včas doručené. Doručenku si vo vlastnom záujme starostlivo uchovajte.

Novela zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe účinná od 01.01.2016:

V zmysle tejto novely je potrebné podpis osoby, ktorá podáva vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, úradne osvedčiť. Ak teda budete podávať takéto vyhlásenie na príslušný úrad, nezabudnite si pred tým dať svoj podpis úradne osvedčiť u notára alebo na matrike.

Ako sme už uviedli v článku vyššie, ak máte záujem podať písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby, jeho vzor si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky tu:

Zdroj: Mgr. Ján Škrobák, PhD.: http://www.projustice.sk/spravne-pravo/branna-povinnost-mimoriadna-vojenska-sluzba-a-alternativna-sluzba

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

 

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

 

Ak sa Vás branná povinnosť netýka, možno máte blízkych, ktorým by informácie uvedené v tomto článku veľmi pomohli. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste ich zdieľali a informovali svojich blízkych a rôznych iných známych o právnej možnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby.

203 Comments on “Dá sa vyhnúť odvodu v rámci brannej povinnosti?

 1. juraj Odpovedať

  Dobrý deň, dôchodcovia nemajú brannú povinnosť. Tzn. že aj invalidný dôchodca nemá brannú povinnosť a nemusí tak podávať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby?
  Resp. môže ho pre istotu podať pre prípad, že by sa vyliečil a prestal byť invalidný? Ďakujem Vám za odpoveď.

  1. Marek Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   predpokladám, že ani invalidný dôchodca nemá brannú povinnosť. Nič ale nestratíte tým, keď výkon mimoriadnej služby odmietnete. Úrad Vám odpíše a podľa jeho odpovede budete vedieť, či sa Vám podarilo dotyčného človeka vyradiť z evidencie alebo nie, lebo v nej aj tak nebol z dôvodu invalidity.

 2. Ján Odpovedať

  Dobrý deň.
  Pán doktor prosím o radu v nasledovnej veci:Máme v prenájme hnuteľnú vec na mrazenie. Chcem ju odkúpiť za 300,- eur. Majiteľ hnuteľnej veci nám poslal kúpnu zmluvu mailom, ním podpísanú a oscanovanú,, ( podľa obchodného zákoníka §409 a násl..)..Môžem si túto jeho zmluvu vytlačiť, podpísať, oscanovať a jemu zaslať mailom? Musí tam byť aj pečiatka? Bude platná, keďže mi ju poslal len mailom oscanovanú a to čierrno bielo? Alebo mám zrejme vyžadovať, aby orginál KZ mi zaslal 2x poštou? Tiež ak túto vec predáva ako súkromná osoba mala by byť kúpna zmluva podľa Občianského zákoníka a nie Obchodného z.? Ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Ján,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaše otázky si právne poradenstvo totiž vyžadujú. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 3. Rastislav Odpovedať

  Dobrý deň,
  odopretie som posielal podľa vzoru zo stránky chelemendik, naštudoval som si Vaše rady z tejto stránky. Prišiel mi obratom dopis z Okresného úradu o doplnenie údajov a to: NARODENÝ a doklad musí byť overený notárom!
  Spravil som všetky požadované úkony a odoslal znova tlačivo, tentoraz len doporučene. Asi o tri dni mi prišlo rozhodnutie o zaradení do alternatívnej služby.
  Týmto Vám chcem poďakovať za rady ktoré poskytujete občanom a aby tí čo posielajú toto tlačivo si dali overiť notárom, aby zbytočne sa nenaťahoval čas, keďže sa to má podať len do konca januára.

 4. Dávid Kubiš Odpovedať

  chcel by som sa opýtať ak mám preukaz ZPT uznaný na základe aspergerovho syndrómu ale po fyzickej stránke som zdravý, existuje možnosť že by som bol na odvodovej komisií posúdený ako spôsobilý pre výkon vojenskej služby?

 5. MarkusMark Odpovedať

  Dobrý deň, chcel by som opýtať, keďže som mladší ročník, skôr nejakého človeka, ktorý má s vojenčinou prax, čo sa dá očakávať od, “podieľa sa na zabezpečovaní obrany štátu a poskytuje služby zabezpečujúce činnosť ozbrojených síl”
  A či nie je pre radového Slováka (Slovana) lepšie neodmietnuť brannú povinnosť, a následne na fronte vyvesiť bielu vlajku a pridať sa k Rusom, keďže vieme ako sa správajú naše politické “elity” na čele s úžerníkom.
  Vopred ďakujem za odpoveď.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý večer Martin,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo totiž vyžaduje. Iba tak Vám viem zaručiť dôvernosť našej komunikácie, ktorá má byť medzi advokátom a klientom zachovaná. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 6. Zdeno Bednar184 Odpovedať

  …Može ma vyzvať aj prezident osobne(ktorého defacto nemáme),s pápežom…..a nepojdem nikam….som delostrelec s funkciami nabíjač,mierič,časovač a aj velitel dela….okrem toho som bol i chemik -pozorovateľ……Myslím si,vlastne som presvedčený,že nám,čo odmietneme narukovať v prípade potreby,môžu práškový cukor fúkať viete kam…. 🙂 ,prečo?…..lebo nás je ,predpokladám 10 tisíc….a kam zavrú 10tisíc ľudí???,….a po druhé,…no neviem,či je rozumné dať do ruky zbraň človeku,ktorý pohrda politickým systémom,americkým riťolezectvom…..asi by to bola zlá voľba….toto choré zákonodarstvo,mi nikdy neprikáže postaviť sa na strane NATO akémukoľvek inému vojsku….!!!!…Poradne a otázky….Slováci nebojme sa….Vždy platilo a bude platiť,že v jednote je sila…. 🙂

 7. Lukáš G Odpovedať

  Dobrý deň Pán Imrich, vyhlásenie o odopretí mimoriadnej služby som zaslal 11.1.2016 a obdržal som odpoveď o neosvedčenom podpise tak som zaslal nové tlačivo 28.1.2016 a prišlo mi znova vyhlásenie že nemám overený podpis čo znamená predpokladám overiť podpis notárom. Overený podpis som mal doručiť do 10 dní o prijatí rozhodnutia. Keďže som tak neučinil prišlo mi rozhodnutie že ma nezaraďujú do dokumentácie evidovaných občanov povinných vykonať alternatívnu službu. Dá sa nové rozhodnutie podať znova o rok s overeným podpisom alebo už toto rozhodnutie je definitívne. S pozdravom Lukáš G.

 8. Karol Odpovedať

  Dobrý deň,
  na Okresný úrad som poslal vyhlásenie 22.1. a 28.1. som obdržal rozhodnutie zamietajúce moje vyhlásenie z dôvodu neprítomnosti osvedčeného podpisu. Je možné sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať a dodať osvedčený podpis, alebo už je to zbytočné?

  Ďakujem a prajem príjemný deň.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Odvolanie v tomto prípade považujem, žiaľ, za zbytočné. Svoje vyhlásenie musíte podať znovu, ale až budúci rok v januári.

 9. Fodor Odpovedať

  Dobrý deň, len by som sa chcel informovať ak som zaslal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby bez overenia podpisu, avšak som tam napísal aj číslo OP, toto vyhlásenie nebudú akceptovať?

  Za odpoveď Vám vopred ďakujem, s pozdravom.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Je mi ľúto, ale takéto vyhlásenie nie je správne. Ak ste si nedali podpis osvedčiť, úrad ho nebude môcť akceptovať, lebo nespĺňa zákonom vyžadovanú formálnu náležitosť (teda úradne osvedčený podpis).

 10. Peter Odpovedať

  Keď mám modrú knižku spred 15tich rokov nemusím to riešiť ???
  Alebo ma aj tak v čase vojny zavolajú na odvod ???
  a znova preveria môj zdravotný stav či sa nezlepšil a teda ma môžu odviesť aj keď pred 15timi rokmi ma neodviedli a dali mi modrú knižku ???
  a teda by som mal tak či tak, teraz, v čase mieru, poslať im “ten papier”, bez ohľadu nato či mám alebo nemám modrú knižku ???

 11. Peter Odpovedať

  Vazeny pan Hraska,

  moja otazka tu zrejme este nezaznela, tak som rad, ze mozem prispiet niecim novym do diskusie…
  Aky dopad ma odopretie mimoriadnej sluzby na vlastnictvo zbrojneho preukazu?
  Mam kategoriu A na nosenie zbrane.

  Niekde som zachytil clanok, ale to bolo este z roku 1996, ze pri odopreti vojenciny odoberali organy ludom zbrojne preukazy. Ma to aj dnes nejaku oporu v zakone?

  Vdaka vopred za odpoved…

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Peter,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Vaša otázka si právne poradenstvo totiž vyžaduje. Iba tak Vám viem zaručiť dôvernosť našej komunikácie, ktorá má byť medzi advokátom a klientom zachovaná. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 12. Marek Odpovedať

  Dobrý deň pán doktor,

  Prosím Vás chcel by som sa Vás spýtať, do akého veku je možné odoprieť výkon mimoriadnej služby? Niekde som videl že do 45 a niekde že do dovŕšenia 50 rokov života. Za odpoveď vám vopred veľmi pekne ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň Marek,

   dovoľujem si Vás poprosiť, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie právnej rady využili našu Online poradňu. Iba tak Vám viem zaručiť dôvernosť našej komunikácie, ktorá má byť medzi advokátom a klientom zachovaná. Komentáre pod článkami majú slúžiť prednostne na diskusiu, nie na poradenstvo. Ďakujem za porozumenie.

 13. Alex Odpovedať

  Dobry Den chcel by som sa opytat co vyplnit v kolonke povolanie ak som podnikatel ( staci SZCO? ) alebo co v pripade ak mam pozastavenu zivnost.
  Dakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   ak ste živnostník, môžete vyplniť živnostník. Ak máte živnosť pozastavenú a nemáte žiadne zamestnanie, mali by ste uviesť “nezamestnaný”.

   1. Alex Odpovedať

    Dakujem, este by som sa chcel opytat mam vzor o odopreti vykonu mimoriadnej sluzby s paragrafmi a so vsetkym na zaklade coho odpieram mimoriadnu sluzbu no ked som bol u nas na okresnom urade sa opytat kde to mam poslat dali mi iny vzor uplne obycajny meno bydlisko datm narodenia povolanie a ze odmietam mimoriadnu sluzbu povedali ze tie zakony sa tam nepisu ktory mam teraz poslat na krajsky urad ako je to spravne alebo su oba akceptovatelne ?
    Dakujem

    1. Imrich Hraška Odpovedať

     Alex,

     vyhlásenie sa neposiela na krajský úrad. Tie neexistujú. Na okresný úrad v sídle kraja môžete poslať akýkoľvek formulár, aj taký, ktorý si vytvoríte len sám. Zákon neustanovuje jeho formu. Zákon ustanovuje iba jeho obsah. Ak obe vyhlásenie majú obsah, ktorý zákon požaduje (naše vyhlásenie je v tomto smere v poriadku), môžete poslať ktorýkoľvek formulár.

     Ak budete mať ďalšie otázky, dovoľujem si Vám odporučiť využiť našu Online poradňu.

 14. Ján Odpovedať

  Dobrý deň pán doktor. Ďakujem Vám, že ste mi pomohli už v min. roku v tejto veci. Ja som poslal ž. o odopretie výkonu mimor. služby ešte v 012015. Bolo mi doručené vtedy aj rozhodnutie o zaradení do dokument. evidovaných občanov povinných vykonávať alt. službu. V tomto roku som podal znova žiadosť o odopretie výkonu mimor. služby, ktoré im bolo doručené 07.01.2016, tak to bolo odporúčane, že sa má táto ž. podávať každý rok v januári a už mi bolo doručené nové R. : OÚ odbor kríz. riadenia zastavuje konanie o zaradení do dokument. evid. občanov povinných vykonávať alt. službu…odôvodnenie: menovaný je v súčasnosti zaradený do dokumentácie evid. občanov povinných vykonávať altern. službu v čase vojny….OÚ v zmysle §30 ods.1 písm. i) zákona č.71/1967 Zb. o spr. konaní…zastavuje konanie z dôvodu, že v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil. Zároveň mi zaslali oznámenie o začatí správneho konania o zaradení do dokumentácie občanov povinných vykonať alt. službu…. Prosím o odpoveď či som správne pochopil, že podľa vyššie uvedeného nemusím už podávať znova žiadosť, (na tej žiadosti z tohto roku som nemal podpis overený.) Zasa ma zaradia do tej dokumentácie občanov povinných vykonávať altern. službu? Ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby sa podáva iba raz v živote. Ak ste ho podali minulý rok, nemusíte ho podávať tento rok opäť.

 15. Mária Odpovedať

  Ďakujem pekne, pán doktor. Ešte by som chcela poprosiť o informáciu, syn študuje v Českej republike, teda či je možné podpis na vyhlásení overiť aj u notára v Českej republike, alebo musí prísť na Slovensko a podpis overiť na Slovensku.
  Ďakujem

 16. Mária Odpovedať

  Dobrý deň,
  chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či je možné zaslať žiadosť opätovne do konca januára, ak sme zabudli dať podpis overiť a odopretie výkonu mimoriadnej služby bolo z dôvodu neovereného podpisu v tomto roku v januári zamietnuté.

 17. Slavka Odpovedať

  Dobry den
  Chcela by som poprosit ci by bolo mozne zaslat ziadosti na odopretie vykonu mimoriadnej sluzby. V pripade zaslania na okresny urad v Bratislave treba upresnit v adrese aj odbor krizoveho riadenia. Dakujem za Vasu skoru odpoved.

 18. Lokal Odpovedať

  Dobrý deň,

  z môjho pohľadu je okresný úrad v Trnave, ale odbor krízového riadenia je v Piešťanoch. Kam odoslať žiadosť? Ďakujem pekne.

 19. Bety Odpovedať

  Dobrý deň, pán doktor, chcela by som sa spýtať na takúto vec: Môj syn mal v auguste 18 rokov, to znamená, že od 1.januára 2016 mu vzniká branná povinnosť. Aspon som to tak pochopila. Chcela by som sa spýtať, či môže požiadať o odopretie voj, služby už teraz v nov -dec.2015, aj ked vlastne este nemá brannú povinnosť? Alebo musíme čakať do januára a až potom to podať? Veľmi úekne Vám vopred dakujem za radu.

 20. PATO Odpovedať

  Chcem sa opýtať, či povolanie napr. učiteľa tvorí výnimku a v prípade vojny by boli od nej oslobodený. Predsa školstvo je dôležitá časť štátnej správy a v prípade potreby, kto by učil ? Aj keď je chlapov pomenej v školstve, ale len predsa sú.

 21. Mária Odpovedať

  Dobrý deň,
  syn dovŕšil vo februári 19, veľmi pekne poprosím poslať na môj mail tlačivo :
  Odopretie výkonu mimoriadnej služby
  Ďakujem veľmi pekne

 22. Kačic Odpovedať

  Upresnenie: Odopretie výkonu MS mi prevzali 30.01.2015 v Novom Meste nad V. V odôvodnení napísali: OU v TN bolo dňa 04.02.2015 doručené od menovaného vyhlásenie o odopretí výkonu MS. Vyhlásenie bolo podané po lehote stanovenej § 4 ods. 1. písm. b) zákona 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe….V súlade s § 4 ods. 2 zákona 569/2005 Z.z. o alt. sl….na vyhlásenie po lehote sa neprihliada.
  Poučenie. proti tomuto r. je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na OÚ TN, ktorý napadnuté r. vydal. ( Tu majú nepresnosť, správne malo byť: odo dňa jeho doručenia menovanému….) Ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   otázky tohto druhu by našej kancelárii mali byť adresované prostredníctvom Online poradne. Chcel by som Vás preto požiadať, aby ste sa nabudúce obrátili na nás cez Online poradňu, nakoľko v týchto verejne dostupných komentároch nie je vhodné rozoberať Vaše súkromné konanie a problémy s úradmi.

   Aby som Vás však zbytočne nezdržiaval, musím Vás, žiaľ, informovať, že úrady rozhodli správne. Vaše vyhlásenie ste mali podať na okresný úrad v sídle kraja, t.j. na Okresný úrad Trenčín vo Vašom prípade. OÚ v Novom Meste n/V. síce bol povinný bezodkladne postúpiť Vaše vyhlásenie na OÚ TN (čo aj urobil), avšak ak takto postúpené vyhlásenie došlo na OÚ TN po lehote (po 31.01.), považuje sa za oneskorene podané. Nemáte teda dôvod sa odvolávať, všetky úrady postupovali v zmysle zákona. Musíte podať vyhlásenie opäť, ale až v januári 2016.

 23. Kačic Odpovedať

  Dobrý deň. Dňa 30.01.2015 mi prevzali na OU v Novom Meste nad Váhom Odopretie výkonu mimoriadnej služby. Včera mi prišlo rozhodnutie z OÚ v Trenčíne , že ma nezaraďujú do alternatívnej služby, lebo som odopretie nepodal včas. Doručené bolo 04.02.2015, hoci som podal vyhlásenie 29.01. na OU v NM/V. -odbor krízového riadenia a potvrdili to pečiatkov a podpisom zamestnankyňe. Ten istý odbor to prevzal, ale v Novom Meste nad V. Prosím o radu. Myslím si, že nemajú pravdu a chcem sa odvolať.Ďakujem. Kačic

 24. IMRICH FILKO Odpovedať

  Dobry vecer pán advokát ,v mesiaci január tohto roku sme odoslaly ja, a moj syn na príslusny OÚ odopretie vykonu mimoriadnej sluzby podla Z.z. 569-2005 paragraf 2., 4 .Moj syn nevykonával nikdy základnú sluzbu, lebo sa narodil 1987 , a ked dovrsil 19 rokov uz bola zrusená ZS. Pred vcerom nám prisiel odpoved z OÚ Nitra, a v tom pysaly ROZHODNUTIE- citujem -OÚ Nitra, ako miestné a vecne príslusny správny orgán podla zákona c. 180- 2013 Z.z. o organizácii miestnej a státnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov, v zmysle ustanovenia par. 10 ods.4 písm.c ,zákona c.319-2002 Z.z. o obrane SR v znení neskorsích predpisov a podla par. 5 ods.5 zákona c. 569-2005 Z.z. o alternatívnej sluzbe v case vojny a vojnového stavu v zneny neskorsích predpisov v súlade s par.46 zákona c. 71-1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorsích predpisov rozhodol takto: ZARADUJE obcana – Tomás Filko, nar. 03. 09. 1987,bytom Sokolce -do dokumentácie evidovanych obcanov povinnych vykonat alternatívnu sluzbu v case vojny a vojnového stavu. ODOVODNENIE OÚ Nitra obdrzal od menovaného vyhlásenie o odopretí vykonu mim. sluzby z dovodu, ze vykon mim. sluzby je v rozpore s jeho svedomím a – alebo nábozenskym vyznaním. Vyhlásenie bolo podané v zákonom stanovenej lehote a obsahovalo vsetky nálezitosti podla par. 4.ods. 3 zákonac. 569-2005 Z.z. o alternatívnej sluzbe v case vojny a vojnového stavu v znení neskorsích predpisov. Na základe tychto skutocností OÚ Nitra rozhodol tak ako je uvedené vo vyrokovej casti tohto rozhodnutia.Povinnost vykonat alternatívnu sluzbu v case vojny a vojnového stavu menovanému trvá do zániku brannej povinnosti. Podla par. 4 ods.5 zákona c. 569-2005 Z.z. o alternatívnej sluzbe v case vojny a voj. stavu v znení neskorsích predpisov moze menovany az do dorucenia povolávacieho rozkazu na vykon alt. sluzby vyhlásenie o odopretí mim. sluzby vziat spat písomnym podaním alebo podpísat vyhlásenie o spat vzatí priamo pred yamestnancom OÚ podla miesta trvalého pobytu. Podla par. 4 ods. 7 zákona c. 569-2005 Z.z. o alt. sluzbe v case vojny a voj. stavu v znení neskorsích predpisov po vzatí vyhlásenia sa na opatovne podané vyhlásenie sa neprihliada. Proti tomuto rozhodnutiu je mozné v zmysle par. 53 a nasl.zákona c. 71-1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov podat odvolaniena OÚ Nitra v lehote 15 dní odo dna rozhodnutia .Vcas podané odvolanie má odkladny úcinok.Rozhodnutie je mozné preskúmat súdom. Mal by som otázku: je moj syn povynny nastúpit v prípade vojny vykonat sluzbu , alebo nie?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň pán Filko,

   úrad rozhodol tak, ako ste si priali. Váš syn v prípade vojny nebude vykonávať mimoriadnu službu, t.j. nebude sa zúčastňovať priamych bojov. Na druhej strane si Vám však dovoľujem ozrejmiť, že v prípade vojny bude Váš syn, ak bude odvedený, musieť vykonať alternatívnu službu. Teda bude pracovať v kuchyni alebo bude zásobovať armádu a podobne. Odoprieť alternatívnu službu zo zákona možné nie je. Alternatívna služba je teda tá najlepšia možnosť, ako nebojovať priamo na bojisku, ktorú nám zákon v súčasnosti umožňuje využiť.

 25. Mgr. Moravec Anton Odpovedať

  Dobrý deň,
  je možné odmietnuť výkon mimoriadnej služby z náboženských dôvodov aj počas krízovej situácie resp. v čase vojny ak sa preukážem oficiálnym dokumentom mojej príslušnosti k určitej minoritnej cirkvi ktorá pôsobí aj v SR a ktorej učenie odmieta násilie, no nie je v SR oficiálne registrovaná? A bolo by to možné, ak by táto náboženská spoločnosť registrovaná v SR bola?
  Veľmi ďakujem za Váš čas a Vašu odpoveď.

  S pozdravom
  Mgr. Moravec Anton

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň,

   chcel by som Vás informovať, že priestor na písanie komentárov pod článkami v zásade neslúži na poskytovanie právneho poradenstva. K Vášmu prípadu bude zrejme potrebné opýtať sa niekoľko doplňujúcich otázok a niektoré skutočnosti objasniť. Určite chápete, že toto nie je možné riešiť na tomto mieste – v komentároch pod článkom, ktoré sú verejne prístupné. Preto Vás chcem požiadať, pokiaľ máte záujem o právnu radu, obráťte sa na nás cez Online poradňu.

   Ďakujem za porozumenie.

 26. Jozef Odpovedať

  Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či je to zákonné a na akom základe, že sa krajský úrad rozhodne, že ma napriek tomu že som stihol lehotu podania do konca januára, čo aj uznali, zaradila medzi osoby povinné nastúpiť mimoriadnej vojenskej služby v prípade mobilizácie. Majú na to právo že niekomu vyhovejú a niekomu nie? Neplatia na všetkých občanov rovnaké zákony? Ďakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Samozrejme, že na každého občana platia rovnaké zákony. Lenže každý zákonom riešený prípad vychádza z iných individuálnych podmienok a okolností, preto rozhodnutia môžu byť odlišné. Ak máte záujem o naše právne posúdenie rozhodnutia vo Vašom prípade, obráťte sa na nás prosím prostredníctvom Online poradne. Ďakujem.

  1. Janko Odpovedať

   ten clanok len svedci o “inteligencii” toho “novinara” ktory ho napisal, ministerstvo nikde nenapisalo to, co tam oni na svojej stranke “tlmocia” ovciam, ktore ten brak na internete citaju, ministerstvo potvrdilo to co hovori zakon a len sa ohradilo kvôli tomu, ze to niektory vytiahli ako novinku, lebo ved to takto je od roku 2005 a to, ze vyhlasenie neplati na vojnovy stav je myslene ako: pocas vojnoveho stavu ho nemôzte podat, ale ak ste ho podali v case, ked vojna nebola, tak plati to, ze ak by vojna nastala, tak budete zaradeny do vykonu alternativnej sluzby, namiesto do vykonu mimoriadnej sluzby – mne je najviac luto, ze v tejto krajine zije tolko ludi, ktory si neprecitaju ani len znenie zakona a daju prednost “vykladu” topiek

 27. Martin Odpovedať

  dobry den,pan dr. Hraška !mal by som otazku.Odopretie som samozrejme poslal pretoze pre tuto krajinu bojovat a narukovat ist nemienim ani zamlion!prislo mi z Trencina rozhodnutie o zaradeni do eviidencie obcanov pre alternativnu sluzbu.Da sa odvolat aj z tejto evidencie!?popripade ako?Dakujem a prajem pekny den!

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Odvolať sa, resp. dať sa vyradiť z evidencie pre výkon alternatívnej služby môžete len späť do evidencie pre výkon mimoriadnej služby. Iná možnosť nie je. Preto nepovažujem za potrebné vo Vašom prípade niečo robiť so súčasným stavom.

 28. Ján Odpovedať

  Zdravim mam iba jeden dotaz ten papier o odopreti vykonu mimoriadnej služby som poslal este len dnes cize 30.1.2015 a bolo mi povedane na poste ze do zajtra doruceny nebude. Bude sa brat v dotaz ten papier co mam s posty o odoslani? Myslim konkretne ten datum aj cas odoslania?
  Na nejake inej stranke som totiz cital ze to plati len pokial je ten “dokument” doruceny do konca januara tak je “platny”. Dakujem za odpoved

 29. Tomáš Odpovedať

  Dobrý deň,

  vyhlasenie som podal a prišla mi domov výzva na doplnenie údajov:

  V zmyslezákona 569/2005 o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu, v znení neskorších predpisov, podľa paragrafu 5 ods. 3) Vás žiadam o doplnenie údajov podľa paragrafu 5 ods. 2) zákona:

  1) údaje o zmene trvalého pobytu
  2) údaje o vojenskej službe (vykonanie civilnej služby v minulosti)
  3) vysledky odvodu alebo prieskumu zdravotnej starostlivosti

  Uvedené údaje Vás žiadam doplniť telefonicky alebo osobne v zákonnej lehote.

  KONIEC listu

  1, aké udaje o zmenetrvalého pobytu môžu odomna chcieť?? jediný pobyt čo momentálne mám je môj trvalý pobyt už min.7 rokov. figuruje na všetkých uradoch a inštituciach, s tktorými som prišiel za ten čas do styku,
  2, údaje o vojenskej službe – áno bol som ale rok na to som mal ťažký pracovný úraz.teraz som na Invalidnom dôchodku
  3, výsledky odvodu?? alebo PRIESKUMU zdravotnej spôsobilosti? PRIESKUMU? nepoužil nevhodký výraz??

  mimochodom celá táto výzva mi príde ako keby ku písal nejaký.. no.. ani priezvysko mi nenapísalo správne vo výzve a neviem či má nejakú váhu v budúcom prípadnom dokazovaní ked im tam tieto udaje zatelefonujem.

  prosím o skoru odpoved

  Vdaka

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Odporúčame Vám obrátiť sa na konkrétny úrad telefonicky a snažiť sa spojiť s pracovníkom, ktorý Vašu výzvu písal. Následne ho požiadate o vysvetlenie výzvy a opýtate sa, aké doklady potrebuje od Vás za účelom preukázania chýbajúcich údajov. Úrad takto postupovať môže.

 30. Veronika Odpovedať

  Prosím Vás, chcela by som len vedieť, kedže je zajtra posledný pracovný deň na podanie vyhlásenia, stačí, keď to pošlem poštou a bude na obálke dátum podania 30. januára? Alebo to musia mať do 30. januára priamo na úrade. A už len drobnosť, občania z Ružomberka zasielaju na Okresný úrad Žilina, Organizačný odbor
  Janka Kráľa 4, sídlo výkonu práce Predmestská 1613
  Žilina. ?? Ďakujem Vám za odpoveď

 31. Alena Odpovedať

  Dobrý večer pán doktor Hraška.

  Aj ja sa Vám chcem veľmi poďakovať, zaradenie priateľa do
  alternatívnej služby už nám prišlo. Ďakujem, že nezištne
  pomáhate ľuďom, tieto diskusie a Vaše rady mi
  objasnili veci o ktorých médiá a naše ministerstvá
  dezinformujú a radia občanom urobiť to čo je pre nich nevýhodné…
  Ako dobre by bolo na svete, keby ľudí ako ste Vy bolo omnoho viac.
  Ďakujem a prajem Vám aby všetko dobré čo robíte pre iných sa
  Vám stonásobne vrátilo…

 32. frantisek Odpovedať

  dobry den..prosim vas, do kolkych rokov vznika branna povinnost?
  spravne tomu rozumiem…. ak niekto do roku 2005 uz vykonal civilnu sluzbu, nemusi toto vyhlasenie podavat pretoze uz svoj nazor uz vyjadril a vlastne si aj odkrutil v civilnej sluzbe….chapem ze ho to neoslobodzuje od dalsieho odvodu, ale automaticky dostane povolavaci na alternativnu sluzbu?
  dakujem velmi pekne za odpoved

  1. Peptalkin Odpovedať

   Franto, radsej nespekuluj, pretoze cas sa krati. Podaj radsej prehlasenie o odopreti so vsetkymi potrebnymi nalezitostami a budes mat istotu.Zajtra je uz za 5 minut 12.

 33. martin Odpovedať

  Dobry den prislo mi toto rozhodnutie

  Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia ako príslušný orgán, podľa § 5 ods.5 zákona č.569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a v súlade s § 30 odsll písm. I) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci zaradenia evidovaného občana do evidencie alternatívnej služby rozhodol
  takto :
  podľa ustanovenia § 2 zákona NR SR č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny
  a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o alternatívnej službe”)
  a po zistení podkladov pre rozhodnutie podľa § 4 ods. 1 zákona o alternatívnej službe vo veci
  zaradenia občana ……………………………….ldo dokumentácie evidovaných občanov povinných vykonať alternatívnu
  službu zastavuje konanie.

  Odôvodnenie
  Dňa ………..2015 Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia obdržal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby občana …………………………. účastníka konania podaného v zmysle § 4 ods. 1 zákona o alternatívnej službe.

  Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b) zákona o alternatívnej službe, môže občan v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť alebo v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.
  Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia na základe podaného vyhlásenia posúdil naplnenie zákonom stanovených podmienok pre nezaradenie do dokumentácie evidovaných občanov povinných vykonať alternatívnu službu. Bolo zistené, že dňa ………… 2003 občan podal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby a vo veci bolo právoplatne rozhodnuté a skutkový stav sa podstatne nezmenil.

  Zaradenie občana do evidencie alternatívnej služby trvá. Preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

  Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Právoplatné rozhodnutie možno preskúmať súdom.

  Otázka: Znamená to že odvtedy som tam stále zaradený?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Z toho, čo ste uviedli, vyplýva, že už ste vedený v evidencii pre výkon alternatívnej služby. Preto Vás tam úrad nemohol teraz opätovne zapísať.

 34. Patrik Odpovedať

  Prosím Vás, tiež som čítal nejaké informácie typu, že pokiaľ naozaj nastane ozbrojený konflikt (vojna), do ktorej bude zatiahnutá SR tak nám toto vyhlásenie nepomôže a budeme musieť narukovať. Čo je na tom pravdy? Možno ste už na to aj odpovedali, ale tých komentárov je tu naozaj veľa.
  Vopred ďakujem za odpoveď.

 35. Martin Odpovedať

  Dorý deň, som študentom vysokej školy má pre mňa zmysel podávať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby? Môžem byt ako študent vysokej školy vôbec povolaný? Dakujem za odpoveď.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Status vysokoškolského študenta je bezpredmetný z hľadiska zákona. Aj ako vysokoškolák môžete byť povolaný, ak máte viac ako 19 rokov, čo zrejme máte.

   1. Martin Odpovedať

    Predpis č. 570/2005 Z. z.
    Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    § 15 Povolanie na výkon mimoriadnej služby

    (6) Dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, sú:

    d) občan sa pripravuje na budúce povolanie alebo študuje na vysokej škole počas vyhlásenia výnimočného stavu alebo núdzového stavu

    Podľa tohto by som ako vysokoškolák nemal byt odvedený do doby pokial moje štúdium neskonči.

    1. Imrich Hraška Odpovedať

     Výborne 😉 Povolaný na odvod ako aj na výkon mimoriadnej služby (ak nepodáte teraz vyhlásenie) však budete bez ohľadu na to, že ste študent. Ak študentom prestanete byť, budete do výkonu mimoriadnej služby musieť nastúpiť. Výnimočne sa môže stať, že v čase skončenia Vášho štúdia bude vyhlásená vojna a odopretie výkonu mimoriadnej služby už nebudete môcť urobiť. Preto Vám odporúčam podať vyhlásenie.

 36. David Odpovedať

  Dobry den, pokial byvam v prechodnom bydlisku na ktore niesom prihlaseny treba ho uviest do toho vyhlasenia? ak ano tak do zahlavia alebo v texte za trvale bydlisko? Dakujem

 37. Erich Odpovedať

  Dobrý deň.
  Ak správne rozumiem, tak občan ktorý býva v
  Nových Zámkoch mal by zaslať žiadosť na okresný
  úrad v Nitre ,Odbor krízového riadenia?
  Ďakujem.

 38. Igor Odpovedať

  Dobrý deń prajem, chcel by som sa spytat na Vas nazor..urcite zaujima aj kopu Vasich citatelov.
  Preco si myslite ze zrazu niektore media takto informuju verejnost ze je taka moznost vyhnut sa priamo vojenskym bojovym aktivitam…a taktiez otazka ci si myslite ze tieto vyhlasenia ak podame v stanovenom termine nam aj budu platne v pripade ak by vojnovy stav naozaj nastal.
  DAKUJEM za odpoved

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Na mojej stránke oboznamujem ľudí o rôznych právnych možnostiach a snažím sa im prinášať právne riešenia na ich problémy. To je všetko. K tomu, o čom rôzne médiá informujú svojich čitateľov na svojich stránkach, mi neprináleží sa vyjadrovať. Vašu otázku musíte smerovať ich tvorcom, nakoľko len oni poznajú dôvody, pre ktoré tvoria obsah spravodajstva taký, aký tvoria. Ak bude vyhlásená vojna, bude Vaše platné preradenie do evidencie pre výkon alternatívnej služby platiť, ak bude dodržiavaný súčasný zákon.

 39. Eva Odpovedať

  Môže narukovať muž ak má invalid.dôchodok nad 70%má absolútne prísnu diétu ,keď by sa porušila tak môže zomrieť a má aspergerov syndrom,jeden z aspektov autizmu?prihlásila som sa do klientskej zony a nikto sa mi neozval,ďakujem za odpoveď

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dobrý deň, nakoľko Vaša otázka nie je právneho charakteru, ale smeruje k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti, neprináleží mi vyjadrovať sa k nej z odborného hľadiska.

 40. Naďa Odpovedať

  Chcem sa poďakovať p. Hraškovi. Už máme rozhodnutie a sme spokojní.Zaradení sme do alternatívnej služby. Rozumiem tomu tak, že to platí až do zániku brannej povinnosti – pokiaľ sa nezmení zákon, alebo to nestiahneme. Ešte raz, veľká vďaka.

 41. Rudolf Odpovedať

  chcel by som sa spýtat kde zozniem ten formulara a ci to po odoslaní do termínu aj dostanem neaku spetnú odpoved alebo potvrdenie ze som bol oslobodený od daneho výkonu sluzby?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Formulár si budete môcť stiahnuť z našej stránky po vstupe do Klientskej zóny. Ak ho podáte, úrad Vám doručí rozhodnutie o tom, že Vás preraďuje do evidencie na výkon alternatívnej služby.

   1. Rudolf Odpovedať

    Dakujem pekne. Ešte by som sa chcel spýtať: treba to poslat na: okresny urad v nitre ak spadam pod nitriansky kraj? A na obalku mam napisat aj kam presne ako uz bolo uvedene za na odbor krizoveho riadenia?

 42. Roman Odpovedať

  Takže ja mám taktiež pár otázok. Ešte nemám 19 rokov, lenže v prípade, že by začal vojnový konflikt, ktorý by trval viac ako 2 roky, tak by som do toho veku dospel. Smiem to tlačivo poslať aj ako neplnoletý?

 43. Roman Odpovedať

  Dobry deň, poslal som predmetné vyhlásenie na okresný úrad BA pod ktorý spadám, ale nezadal som odbor krízového riadenia. Je dobré ho poslať este raz na konkrétny odbor, ci netreba? Ďakujem za odpoveď.

 44. stefan Odpovedať

  Dobrý večer , chcel by som sa prosím Vás opýtať , poslal som žiadosť o odopretí výkonu mimoriadnej služby na okresný úrad ,ale poslal som to iba doporučene, bez doručenky. Takže mám len podací lístok .. poradili by ste mi, či by som mal žiadosť poslať ešte raz aj s doručenkou?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Nie je potrebné podávať vyhlásenie opäť. Do 30 dní by Vám malo byť doručené rozhodnutie z úradu. To si uchovajte.

 45. Eva Odpovedať

  Dakujeme za právne rady,ani nemám otázku,skor len hrozivé skonštatovanie,že ma nikdy v živote nenapadlo že budem čítať takéto veci,je to niečo hrozné,keby sa všetci ludia vzopreli a nešli by bojovať. to snád nie je možné že by nas čakala takáto strašná vec. pán Hraška,myslíte že nám naozaj relne a v akom case toto hrozí? len Váš tip. ja sa s tým neviem zmieriť,že by som mala dieťa poslať niekam…najhoršia predstava aká môže byť.

 46. Tomas Odpovedať

  Dobrý deň chcel by som sa spýtať ako je to so študentmi ak ešte študujú, budú sa tiež musieť podvoliť brannej povinnosti ? Za skorú odpoveď ďakujem

 47. Ignac Odpovedať

  (1) Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením

  a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
  b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.

  Chcem sa opýtať čo je to ten osobitný predpis a čo obsahuje? Ďakujem.

 48. Pavol Strba Odpovedať

  Dobry den.
  Zda sa, ze tento zakon je len naplastou na skutocne pocity svedomia. Pokial je priame zabijanie v rozpore so svedomim, nie je aj v rozpore akakolvek podpora zabijania? Co uz len pomoze clovekovi skutocnost, ze napomaha inym ludom zabijat, aj ked len tou formou, ze im zabezpecuje pranie spinavej bielizne. Ale aj tak je to stale lepsie ako stat pred rozhodnutim strelit – nestrelit, nechat sa zabit alebo zabit. A pritom na druhej strane su rovnaki chudaci ako my.

 49. Ján Odpovedať

  Dobrý deň, zaujímalo by ma aký je rozdiel medzi Odvodom (prihliada sa na vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby) 570/2005 § 10 a Povolaním na výkon mimoriadnej šlužby (neprihliada sa na vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby) § 15 resp. v akej situácii sa na ktoré z nich povoláva.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Odvod sa vykoná vždy (aj pre výkon mimoriadnej služby, aj pre výkon alternatívnej služby). Jeho predmetom je zdravotné posúdenie občana a jeho spôsobilosti na výkon služby. Ak úrad po vykonaní odvodu rozhodne o tom, že daný občan je “odvedený” (teda zdravotne spôsobilý), následne mu doručí povolávací rozkaz, a to buď na výkon mimoriadnej služby alebo na výkon alternatívnej služby.

   1. Ľubomír H. Odpovedať

    A keď mi bude ten povolávací rozkaz doručený a podal som dané vyhlásenie, nemôžu ma teda povolať na výkon mimoriadnej služby?

 50. Ján Odpovedať

  ale ved v zmysle §6 ods. 6 zákona 569/2005 Z. z. citujem: “Žiadosť o pridelenie evidovaných občanov na vý- kon alternatívnej služby predkladá zamestnávateľ po- dľa odsekov 4 a 5 územnej vojenskej správe v stave bez- pečnosti alebo v čase vojny a vojnového stavu.”

  teda ak tomu správne rozumiem, občanov zaradených na výkon alternatívnej služby môžu povolať aj v čase bezpečnosti a v zmysle ods. 16 §6 sa voči tomuto rozakazu občan nemôže odvolať – teda by týchto ľudí mohli povolať hoci aj hneď na druhý deň po zaradení do zoznamu občanov na výkon alternatívnej služby a oni by museli opustiť svoje aktuálne zamestnanie a nastúpiť do výkonu alternatívnej služby

  rozumiem tomu správne?

  1. Popov Odpovedať

   nenechajte sa oklamat zavadzanim slovenskych medii a sami si precitajte zakony
   potom ak si precitate tieto spravy a udajnom “hoaxe”, tak zistite, ze ministerstvo obrany svojim vyhlasenim len potvrdilo, ze vsetko o moznosti odopretia je pravda, len to vyzera tak, ze niekomu nevyhovuje, ak ludia vedia o svojich pravach a uplatnuju ich

  2. Imrich Hraška Odpovedať

   Pre odstránenie akýchkoľvek nejasností si dovoľujeme uviesť nasledovné zákonné ustanovenia zákona č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu:

   § 2 písm. a)

   „alternatívna služba je iná služba namiesto mimoriadnej služby, ktorú je registrovaný občan alebo vojak v zálohe (ďalej len “evidovaný občan”) povinný vykonať v čase vojny a vojnového stavu, ak podal písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby z dôvodu, že jej výkon je v rozpore s jeho svedomím alebo náboženským vyznaním“

   § 4 ods. 1 a ods. 2

   (1) Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením

   a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
   b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.

   (2) Na vyhlásenie podané po lehote uvedenej v odseku 1 a na vyhlásenie podané v období krízovej situácie sa neprihliada.

  3. Nina Odpovedať

   Teoreticky by to vyhlásenie nemalo byť zbytočné, len ľudia to berú ako akciu, ktorá platí len teraz… Je to dlhodobá záležitosť, no dokopy nikto o nej ani nevie. Že branná povinnosť stále platí, hoci chalani nechodia na “vojenčinu”, som napríklad ani ja netušila, no tieto články z toho urobili kovbojku a strašia nás. Ja osobne som sa rovno pustila čítať stránku zakonypreludi a aspoň trochu pochopiť o čo sa jedná. Tiež mi to nie je jedno, keby mali môjho partnera poslať na niekoho strieľať, ale ľudia to asi neprečítajú a nepochopia správne, len robia paniku a podajú to ako niečo, čo je “teraz alebo nikdy”. A pritom to je “každý rok”, ale len teraz na to poukázali.

   1. Imrich Hraška Odpovedať

    Ďakujeme Vám za veľmi dobrý komentár. Naozaj, panika je zbytočná a vyplýva z neporozumenia situácie a právnej úpravy. Váš postup – čítanie si zákona pred utvorením si konečného názoru – je veľmi správny.

 51. Ľubica Odpovedať

  Dobrý deň! Ak by zrazu veľké množstvo tých, ktorí by za iných okolností mali byť povolaní, poslalo na okresné úrady takéto tlačivá, mohol by parlament zmeniť zákon s tým, že neschopnosť zabiť človeka nie je dostatočný dôvod na oslobodenie od brannej povinnosti?

  1. Peptalkin Odpovedať

   Mozne to je, preco nie. Staci ak si ludia zvolia do parlamentu takych poslancov, ktori by to pripadne odhlasovali. A ak by sa to priecilo ustavnemu zakonu, aj ten sa da zmenit. Aj samotna ustava sa da zmenit.

   Istotu ma clovek len jedinu: SMRT.

 52. Lukas Odpovedať

  Dobry den,
  chcel by som sa opytat, rok zijem v BA, ale trvalo bydlisko mam stale v PO. V BA nemam nahlaseny prechody pobyt.
  Znamena to ze na Odopretie výkonu mimoriadnej služby musim podat tlacivo jedine v PO a neda sa v BA? Okrem toho, musim tam prist osobne,alebo sa da prip. poslat postou, alebo vyplnit,prip. naskenovat a poslat elektronicky?
  Dakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Elektronické podanie je možné, len ak máte zaručený elektronický podpis. Preto Vám odporúčam písomné zaslanie poštou, vo Vašom prípade do PO.

 53. Tomo Odpovedať

  Dobrý deň,

  chcem sa spýtať na položku povolanie.
  Som študent dennej formy prvého stupňa vysokej školy a popri štúdiu nikde nepracujem, teda neviem, čo uviesť na príslušné miesto v tlačive. Za odpoveď ďakujem

   1. Imrich Hraška Odpovedať

    Zákon jasnú odpoveď na Vašu otázku nedáva. Bežne sa však zvykne ako povolanie uvádzať “študent”, ak osoba vypĺňajúca formulár je študentom.

 54. aladar_miazga Odpovedať

  §10 citovaného zákona pojednáva o odvode neodvedených, čiže pre mňa ako odvedeného (dokonca absolventa ZVS, teda vojaka v zálohe) je zasielanie daného listu bezpredmetným, pretože ja som už vojak v zálohe

 55. Silvia Odpovedať

  Prepáčte, ale naozaj som zmätená z tých krajských a okresných úradov. Bardejov zasiela do Bardejova alebo do Prešova? A ešte otázka: za odoprenie výkonu mimoriadnej služby nehrozia občanovi žiadne sankcie?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Do Prešova. Sankcie Vám nehrozia, nakoľko len vykonávate svoje právo dané zákonom. Dôležité je, aby bol dôvod odopretia skutočný na Vašej strane (skutočná výhrada svedomia alebo náboženského vyznania) a nie len účelová.

 56. Ján Odpovedať

  Dobrý deň. Vyššie som sa dostal k informácii o nemožnosti odopretia mimoriadnej služby v roku dovŕšenia 19. roku života. V zákone sa ale píše:
  (1) Občan môže v stave bezpečnosti odoprieť výkon mimoriadnej služby vyhlásením
  a) v roku, v ktorom mu vznikla branná povinnosť, alebo
  b) v januári každého nasledujúceho roka až do zániku brannej povinnosti podľa osobitného predpisu.

  Podľa tohto tak môžem urobiť aj v roku keď mi vznikla branná povinnosť. Chcem sa teda spýtať na základe čoho sa zakladá tvrdenie že tak urobiť nemôžem?
  Ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Ak 19 rokov dovŕšite v priebehu tohto roku, už teraz môžete podať vyhlásenie. Môžete ho podať počas celého tohto kalendárneho roku. Nie je nám zrejmé, kde ste čítali opak.

   1. Ján Odpovedať

    Pardon moja chyba. Zmýlili ma tieto vety a pochopil som ich tak ako som písal. ospravedlňujem sa a prajem pekný deň.
    ”Výnimka platí pre rok, kedy Vám branná povinnosť vznikla. Bežne to teda bude kalendárny rok, v ktorom dosiahnete 19. rok života. Počas všetkých ostatných rokov života môžete odoprieť výkon mimoriadnej služby iba v januári.”

 57. IVAN KARAFFA Odpovedať

  DOBRY DEN SOM RAD ZE ASPON NIEKTO VIE POMOST LUDOM KTORI NEMAJU ZAUJEM NA ZABIJANI LUDI MEDZI SEBOU VYZNAVAM UZ 15 ROKOU BUDHOVO UCENIE A FILOZOFIU A TAK ZIADAM O TLACIVKO DAKUJEM

 58. Jozef C. Odpovedať

  Dobry den,
  mam vierovyznanie Katolik, v Desatoro 5.-te prikazuje ze Nezabijaj, to ako mam formicky napisat do tohto listu?
  Dakujem

 59. Solava Jakub Odpovedať

  prosim vas mne neprislo heslo tak by som vas poprosil ci by ste nemohli poslat tlacivo aj mne na moj mail.. a este.ak by som chcel tlacivo aj pre brata pretoze ten momentalne pracuje a nema pristup k internetu musim ho registrovat na vasej strane a nech poziada on alebo by ste mi mohli poslat dva? dakujem za odpoved a pomoc.

 60. Barbora Odpovedať

  Dobry den, ak manzel stratil modru knizku, vydaju mu novu? Niekde je o tom iste zaznam. A je to stopercentne, ze neprejde lekarskou prehliadkou, alebo by mal pre istotu pisomne odmietnut vojensku sluzbu? Dakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Na toto Vám nevieme záväzne odpovedať. Odporúčame Vám obrátiť sa s Vašimi otázkami na príslušný okresný úrad.

 61. Matus Odpovedať

  Zdravim a Prajem Pekny Den
  Ja sa len chcem spytat ako to je s nami co zijeme v zahranici(ja som prec uz desat rokov) a travime na slovensku maximalne mesiac za rok(na dovolenke)?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Ak máte trvalý pobyt stále v SR, tak by sa na Vás branná povinnosť mala stále vzťahovať. Táto rada je však obmedzená len na formuláciu Vašej otázky. Ak máte záujem o podrobné právne preskúmanie Vašej situácie, môžete sa na nás obrátiť cez Online poradňu.

 62. Marian Odpovedať

  Dobrý deň, chcel by som sa Vás opýtať čo robiť v prípade ak vek 19 rokov dovŕšim až v marci? Dočítal som sa, že pre tento rok, keď vzniká branná povinnosť, platí výnimka. No čo ak bude vyhlásený vojnový stav ešte pred vznikom brannej povinnosti?
  Ďakujem za skorú odpoveď a ešte by som Vás poprosil o zaslanie hesla pre prihlásenie do klientskej zóny

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Ak 19 rokov dovŕšite v marci tohto roku, už teraz môžete podať vyhlásenie. Môžete ho podať počas celého tohto kalendárneho roku.

 63. Jaro Odpovedať

  Ako mi ale dorucenka z posty dokaze, ze som na urad dorucil prave tento dokument? Neda sa z uradu vyziadat nejake potvrdenie tohto mojho rozhodnutia?

  Je mi jasne ze teraz zajdem do extremu, ale v pripade vojny si nie som isty, ci sa niekto bude pozerat na to ci chcem, alebo nechcem bojovat. Cely taky cirkus asi nie je na baze dobrovolnosti. Keby bol bojovat by neisiel nikto (alebo aspon vacsina ludi so zdravym rozumom). Da sa na toto nejak relevantne odpovedat?

  Uz len taka poznamka: Vojny vedu medzi sebou staty. Staty tvoria ludia. Vojny vsak nechcu staty, ale jednotlivci. Tak apelujem na staty (ludi), aby si zacali navzajom pomahat a nie robit si napriek, lebo sa lahko mozete ocitnut so zbranou v ruke. Tak pozor na to ako sa spravate.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Zo zákona je doručenka dôkazom o tom, že určitá zásielka bola doručená, kým sa nepreukáže opak. To znamená, že Vy priamo nemusíte dokazovať obsah zásielky. Bude to na úrade preukázať, že dostali niečo iné od Vás alebo že nedostali nič. Úrad však o Vašom vyhlásení bude rozhodovať a toto rozhodnutie Vám bude doručené. Takže v rukách budete mať neskôr najmä rozhodnutie úradu.

   V čase vojny je otázne, aká bude situácia. To naozaj nemôžeme predvídať. Toto vyhlásenie je však v zmysle dnešných zákonov možné zrealizovať.

 64. Rober Odpovedať

  Dobrý večer, mám 46 rokov a som otec troch detí 10,8 a 4roky a som jediný živiteľ rodiny. Povinnú vojenskú službu som skončil pred viac ako 35rokmi po dvoch rokoch ako vojak. Teraz by som chcel samozrejme požiadať o odopretie výkonu mimoriadnej služby ale neviem aký mám uviesť správny dôvod. Som katolík a je to proti môjmu zmýšľaniu. Ďakujem vám za odpoveď.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Je nám ľúto, ale v tomto Vám nemôžeme radiť. Ide o Váš názor, Váš dôvod, pre ktorý cítite, že nedokážete vykonávať mimoriadnu službu, a ten musíte uviesť.

 65. maco Odpovedať

  ludia co sa bojite….slovensko je jedna velka farma kde ma kazdy stat svoj podnik….korejci a nemci tu maju automobilky americania oceliarne anglicania elektarne…si myslite ze si nechaju do toho sparat? slovensko je vynosna farma a vdaka privatizacii kazda druha velka firma na slovensku patri inemu statu ktory ma pekne prachy z jej zisku…takze aj keby pride k vojne tak slovensko bude branit tolko ludi aby neprisli o svoje prachy ze mi ani armadu nepotrebujeme 😀

 66. Branislav Odpovedať

  Super informácia srdečne dakujem že takto nezištne otvárate ľuďom oči p.Doktor!
  Chcem sa spýtať aj za kolegov,pracujeme ako úradníci na Colnom úrade sme v služobnom pomere ako štátný zamestnanci vzťahuje sa aj na nás branna povinnosť alebo to máme pre istotu aj my podať? Dakujem!

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Odpoveď na Vašu otázku by si vyžadovala osobitnú právnu analýzu. Pokiaľ máte záujem o získanie odpovede, môžete sa na nás obrátiť cez Online poradňu. Ďakujeme.

 67. Stanislav Odpovedať

  Treba to poslať na obvodný úrad ale na ktoré oddelenie ?
  Organizačný odbor
  Odbor všeobecnej vnútornej správy
  Odbor krízového riadenia
  Ďakujem

 68. Katarína Odpovedať

  Platí to aj na dôchodcov? A čo mladší, keď vypukne vojnový konflikt, tak mladší do 19 rokov už nemajú šancu odmietnuť?

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Dôchodcovia a ani osoby mladšie ako 19 rokov (presnejšie osoby, ktoré v príslušnom kalendárnom roku nedosiahnu vek 19 rokov) nemajú brannú povinnosť, preto nemajú dôvod podávať vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby.

   1. Katarína Odpovedať

    Mala som namysli, či môžu odmietnuť aj tí, ktorí dosiahnu 19 rokov až počas vojnového konfliktu. Alebo potom to už nebude možné? ďakujem.

 69. Igi Odpovedať

  Dobrý deň. Niečo som kus nepochopil. Hore vyššie sa niekto pýtal,či to poslať na Okresný Úrad do okresného mesta,alebo krajského mesta. Vy ste mu odpovedal krajského. To znamená,že keď som napr. z LC, tak to mám poslať do BB, alebo na Okr. Úrad do LC ? A na aký odbor ? Napr. na Odbor krízového riadenia ?
  Ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Vyhlásenie sa posiela na okresný úrad sídliaci v krajskom meste. Ak ste z LC, zašlete ho na Okresný úrad BB, odbor krízového riadenia.

 70. neopagan Odpovedať

  Ja som cital, ze ziadost o odopretie je potrebne zaslat na okresny urad, nie krajsky. K brannej povinnosti totiz u mna doslo prave tam. Aky mate na to nazor? Byvam v okrese Levice – tam je okresny urad a krajsky je v Nitre.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Je potrebné ho zaslať na okresný úrad, ale nie na hocijaký. Zasiela sa na okresný úrad sídliaci v krajskom meste. Ak ste teda z okresu Levice, budete ho zasielať na Okresný úrad Nitra.

 71. Tomas Odpovedať

  Zdravím,
  napadla ma otázka, keď posielam vyhlásenie s doručenkou, má tam byť uvedené aj že sa jedná o odopretie brannej povinnosti, alebo stačí adresa úradu? Plus otázka ktorá už bola v komentároch spomenutá ale nezodpovedaná – posiela potom úrad potvrdenie o prijatí vyhlásenia?

  Ďakujem.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Áno, na doručenku by ste mali napísať aj názov dokumentu, ktorý je obsahom zásielky. Úrad by Vám mal vydať do 30 dní rozhodnutie o Vašom zaradení do dokumentácie evidovaných občanov pre výkon alternatívnej služby (úrad Vás teda bude evidovať ako občana, ktorý má v prípade vojny vykonať alternatívnu službu a nie mimoriadnu službu). Ak rozhodne o Vašom nezaradení do tejto dokumentácie, môžete sa odvolať. Tieto závery vyplývajú z nasledovných zákonných ustanovení: § 5 ods. 5 a § 4 ods. 8 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Odpoveď na Vašu otázku by si vyžadovala osobitnú právnu analýzu. Pokiaľ máte záujem o získanie odpovede, môžete sa na nás obrátiť cez Online poradňu. Ďakujeme.

 72. LL Odpovedať

  Dobrý deň

  V tlačive, ktoré som si stiahol na vašej stránke je uvedené toto, citujem :

  “s prihliadnutím na § 10 ods. 23 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti ”

  Keď som si zákon 570/2005 začal študovať, tak § 10 má len 22 odsekov (23 tí, ktorý uvádzate v tlačive, neexistuje).

  Najviac sa mi však naňho podobá odsek 21, citujem:

  (21) Registrovaný občan, ktorý v stave bezpečnosti
  štátu odoprel výkon mimoriadnej služby, je na základe
  rozhodnutia územnej vojenskej správy podľa odseku
  18 písm. a) povinný vykonať alternatívnu službu podľa
  osobitného predpisu.

  Je chyba v tlačive, a treba to prepísať na odsek 21 ? Ďakujem

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Pravdepodobne ste čítali zákon v znení platnom do 31.12.2009. Následne bol zákon novelizovaný a okrem iného boli doplnené aj nové odseky do § 10. Náš vzor je v súlade s aktuálnym znením zákona a odsek 23 je správne označený. V každom prípade Vám ďakujeme, že ste pozorný a všímavý.

 73. stefan Odpovedať

  Dobrý deň , chcem sa opýtať, keď tento rok dovŕši osoba 19 rokov a má záujem odopreť výkon mimoriadnej služby treba podať žiadosť tiež tento rok ? Ďakujem za odpoveď .

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Áno, je potrebné ju podať tento rok. Výhodu takáto osoba má, že vyhlásenie môže byť podané počas celého roku v ktoromkoľvek mesiaci. Od budúceho roku a všetky nasledujúce roky môže tiež podať vyhlásenie (ak ho nepodá tento rok), avšak už len v mesiaci január a v stave bezpečnosti.

   1. Jano Odpovedať

    Zdravim, nieje mi to jasne, chcem si to upresnit. Odopretie treba odoslat na krajsky urad, alebo okresny? (Napr. krajsky urad BA, alebo okresny urad Senec, ktory spada pod BA?) Niekde som cital, ze treba na okresny, lebo tam udajne eviduju brancov. Aj Vy pisete, ze treba ho dorucit na okresny urad (“. odopretie zrealizujete tak, že doručíte písomné vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby na príslušný okresný úrad v sídle kraja podľa miesta Vášho trvalého pobytu”).
    Dakujem J.

    1. Imrich Hraška Odpovedať

     Krajské úrady sú zrušené, preto sa vyhlásenie zasiela na okresný úrad, avšak nie na hocijaký, ale na okresný úrad sídliaci v krajskom meste. Ak máte napr. trvalý pobyt v Senci, vyhlásenie pošlete na Okresný úrad Bratislava.

 74. peter Odpovedať

  Dobry den, mam jednu otazocku, ak poslem vyhlasanie o odopreti vykonu mimoriadnej sluzby tento januar, plati to len na rok 2014 alebo uz navzdy ?

  Dakujem

  1. LL Odpovedať

   Tiež by ma zaujímalo, či je to platné navždy ?

   PS: Od úradu príde aj nejaké potvrdenie, že list zaregistrovali alebo nič ?

  2. Imrich Hraška Odpovedať

   Je to tak, ako uvádza “buchtotronik”. Platí to navždy až do času, kedy nevezmete vyhlásenie späť. Nie je potrebné ho obnovovať (napr. každý rok). Samozrejme, je potrebné sledovať raz za čas, či nedošlo k zmene príslušných zákonov.

 75. Mato Odpovedať

  dost nad tym rozmyslam…tento narod pre mna nikdy nic nespravil len ma okradal danami…preco by som mal este zanho riskovat neh ma okradne aj o zivot…
  keby som zil v takom svajciarsku isiel by som do prvej linie ako patriot…tu by som do prvej linie postavil tych co sa postarali o to aby sa tu zilo tak ako sa tu zije

   1. irenej Odpovedať

    Keď bude vojnový konflikt, nebudeme v tom sami (SK), ale všetci, celá Aliancia. To znamená, že vo vojne budú skoro všetky európske štáty + USA. Tak neviem, kam by si utiekol.

  1. Wenger Odpovedať

   “tento narod pre mna nikdy nic nespravil len ma okradal danami” … to je aka somarina… predpokladam vsak, ze si chcel povedat “tento štát pre mna nikdy nic nespravil len ma okradal danami”, pretože ja neviem nič o tom, že by som ťa niekedy okradol, ani moji susedia ani moja rodina, dokonca o tebe nevieme vôbec nič, takže len ťažko sme ťa mohli okradnúť.
   A ak máš niečo proti tomuto zraideniu, čo si urobil pre to, aby bolo inak? Okrem hlupych rečí najskor nič. Určite nemienim narukovat v pripade mobilizacie, pretože je zjavné, že odvedenci pôjdu na jatky v mene falošnej demokracie v prospech militantnej elity. Kto chce nech uteká z krajiny, je to jeho vec, ale Slovensko považujem za svoju vlasť v zmysle “je to moje vlastníctvo”, a nemienim ju odovzdať len tak nikomu… bude to skvela prilezitost chopit sa zbrani a konecne vysporiadat s chamradou najroznejsieho druhu, ktori nam tu uz desatrocia piju krv.
   Sloboda a spravodlivost nespadnu z neba len tak samy od seba. Obe si treba vybojovat a my sme pre to neurobili nic, preto sa mame tak ako sa mame.
   Ked si taky nadsenec svajciarska nastuduj si nieco o Svajciaroch a pochopis, ze nasa krajina je v srabe preto, lebo prevazuju take slaboske typy ako si Ty. Svajciari do 16. storocia mali mytus neporazitelnosti. Boli najobavanejsou armadou v Europe, bojovali za svoje prava a za svoju viziu sveta, nie nadarmo Vatikan strazi prave svajciarska garda… na nejakych vetroplachov zo Slovenska, ktori by sa prisli prizivit na nimi vybojovanej slobode, takych tam urcite necakaju…

  1. Imrich Hraška Odpovedať

   Tí, čo majú modrú knižku, neprejdú lekárskou prehliadkou. Tým im zaniká branná povinnosť a nebudú odvedení.

   1. Ľubomír Harmanovský Odpovedať

    Počas výkonu vojenskej služby mi diagnostikovali “neliečiteľnú” chorobu štítnej žľazy a vyradili ma z vojenskej evidencie tzv. “modrá knižka”.

    Znamená to, že som mimo ich databáz? Alebo sa môj prípadný stav by sa hypoteticky preveroval (tak či tak pošlem to odmietnutie). Momentálne som zdravý ako buk. 🙂

     1. Imrich Hraška

      Neviem, o akú evidenciu máte na mysli, ale takéto osoby zrejme prevyšujú vek 45, resp. 55 rokov, a teda nemajú brannú povinnosť vôbec.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.