K uzavretiu sľúbenej zmluvy nedošlo a Vám vznikli nemalé náklady. Čo teraz?

3.0 02 Je známe, že ak sa uzavrie zmluva upravujúca povinnosti jednotlivých strán a jedna za týchto zmluvných strán si svoju povinnosť nesplní, nesie zodpovednosť za spôsobené následky. Môže jej vzniknúť povinnosť uhradiť škodu, zmluvnú pokutu, úroky z omeškania alebo iné sankcie. Čo ale v prípade, ak bolo uzavretie zmluvy prisľúbené, jedna zo strá...

Úroky z omeškania a malá pozornosť k tomu

3.7 04 Už niekoľko mesiacov platí zmenená právna úprava zákonných úrokov z omeškania. Napriek tomu sa aj naďalej veľakrát stáva, že sa pri vyhotovovaní zmlúv, výziev k úhrade alebo žalôb na zaplatenie dlžnej sumy postupuje stále podľa pôvodnej úpravy úrokov z omeškania. Preto sme sa rozhodli Vám jednoducho a na konkrétnych príkladoch uviesť, ako si...