Súhlas so spracúvaním osobných údajov (cookies)

Povolením zbierania cookies dávam slobodný, dobrovoľný, výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu zbieranom na tomto webovom sídle prevádzkovateľovi JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, IČO 52 274 896.

Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom vo vyššie uvedenom rozsahu dávam na účely nastavenia preferencií a prispôsobenia webovej stránky a na účely vedenia štatistiky návštevnosti tejto webovej stránky.

Beriem na vedomie, že vyššie menovaného prevádzkovateľa môžem v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov kontaktovať prostredníctvom týchto spôsobov:

·       telefonicky: 0907 713 985

·       emailom: info@akhraska.sk

·       poštou: JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov (cookies)

Vaše osobné údaje (cookies) sú spracúvané našou kanceláriou JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, IČO 52 274 896. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

·       telefonicky: 0907 713 985

·       emailom: info@akhraska.sk

·       poštou: JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý nám týmto udeľujete.

Ako môžem odvolať svoj súhlas?

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas odvoláte::

♦ zaslaním emailu na adresu: info@akhraska.sk, s tým, že v ňom uvediete Vaše identifikačné údaje (IP adresu) a že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zbierania cookies odvolávate.

♦ zaslaním listu na adresu: JUDr. Marek Hraška, advokátska kancelária s.r.o., Kopčianska 8/A, 851 01 Bratislava, s tým, že v ňom uvediete Vaše identifikačné údaje (IP adresu) a že Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zbierania cookies odvolávate.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Komu budú moje osobné údaje ešte poskytnuté?

Vaše osobné údaje budú poskytnuté spoločnostiam a aplikáciám technicky zabezpečujúcim zbieranie údajov o návštevnosti našej webovej stránky. Medzi takéto spoločnosti môže patriť napríklad Google, Facebook, HotJar a iné.

Plánujete posielať moje osobné údaje do zahraničia mimo EÚ?

Áno, Vaše osobné údaje budeme posielať do zahraničia aj mimo Európskej únie, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. Vaše osobné údaje budeme posielať do týchto krajín: USA do organizácií certifikovaných v režime Privacy Shield.

Ako dlho budete moje osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu najviac troch rokov, nakoľko počas tejto doby potrebujeme vyhodnocovať návštevnosť našej webovej stránky a zmeny tejto návštevnosti počas sledovaného obdobia. Väčšinu cookies však uchovávame po dobu kratšiu než tri roky.

Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

·       právo na prístup k osobným údajom;

·       právo na opravu osobných údajov;

·       právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“);

·       právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

·       právo na prenosnosť osobných údajov.

Viac podrobností o jednotlivých právach a o možnostiach ich využitia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov.

Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom?

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Áno, pri spracúvaní Vašich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Tento spôsob spracúvania je realizovaný prostredníctvom nasledovného postupu: pri zbieraní Vašich cookies vieme určiť o návštevníkoch také údaje, ako napríklad mesto, z ktorého sa prihlasovali, približnú vekovú skupinu našich návštevníkov, odhad ich pohlavia, dobu strávenú na našich stránkach, informácie, ktoré webové stránky boli navštívené a koľkokrát a podobne. Ďalej si vďaka cookies vie naša stránka zapamätať Vaše predvolené nastavenia a pri ďalšej návšteve Vám ich vykonať bez nutnosti opakovaného dopytovania. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania má pre Vás nasledovné dôsledky: ak ste si predvolili určité nastavenia na našej stránke a chcete ich zmeniť, musíte vykonať zmenu týchto nastavení. Žiadne iné následky tu pre Vás nie sú.