Súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu

V živote podnikateľa niekedy nastane situácia, kedy svoj obchodný podiel v spoločnosti bude chcieť predať. Ak je týmto podnikateľom fyzická osoba, je potrebné sa zaoberať aj otázkou, či niektorý z nich má manžela alebo manželku. Väčšinou tomu tak bude, a preto by zmluva o prevode obchodného podielu mala obsahovať aj súhlas manžela s takýmto prevodom. Často sa však na súhlas manžela zabúda. Čo v takom prípade hrozí?

  1. Stručný prehľad článku

    Na prevod obchodného podielu, ktorý získal spoločník počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa vyžaduje súhlas jeho manžela. Ak súhlas manžela nie je udelený, je prevod obchodného podielu neplatný.

    Neplatnosť takéhoto prevodu obchodného podielu je len relatívna, čo znamená, že sa považuje za platný, kým sa jeho neplatnosti nedovolá (najmä na súde) tá osoba, ktorá bola prevodom obchodného podielu dotknutá (manžel, od ktorého si druhý manžel – spoločník v obchodnej spoločnosti nevypýtal súhlas).

    Rovnaké princípy platia aj pre nadobudnutie obchodného podielu, ak sa nadobúda počas trvania manželstva a za majetok patriaci do BSM. Súhlas svojho manžela teda potrebuje aj nadobúdateľ obchodného podielu.

    Viac podrobností nájdete v článku nižšie.

Následky chýbajúceho súhlasu manžela s prevodom obchodného podielu

Ak spoločník, ktorý chce previesť svoj obchodný podiel, ktorý nadobudol počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov („BSM“), nedostal vopred súhlas od svojho manžela s týmto prevodom, prevod obchodného podielu je neplatný. Dôvodom neplatnosti takéhoto prevodu sú dve skutočnosti.

Za prvé, hodnota obchodného podielu patrí do BSM. Neznamená to, že obchodný podiel vlastnia obaja manželia, ten patrí len jednému z manželov a len tento manžel je spoločníkom v spoločnosti a ako spoločník má napríklad právo na zisk alebo právo hlasovať na valnom zhromaždení. Avšak majetková hodnota obchodného podielu už patrí do BSM.

Za druhé, o dôležitých veciach patriacich do BSM rozhodujú manželia spoločne (o bežných veciach môžu manželia rozhodovať aj samostatne). Dôležitou vecou je bezpochyby aj prevod obchodného podielu. Viaceré judikáty Najvyššie súdu SR to potvrdzujú. Preto ak chce niektorý z manželov previesť svoj obchodný podiel, prevádza tým vlastne aj majetkovú hodnotu, ktorá patrí do BSM. Súhlas druhého manžela s takýmto prevodom nesmie chýbať.

Prostriedky patriace do BSM

Vyššie sme uviedli, že na prevod obchodného podielu treba súhlas manžela, ale len vtedy, ak bol tento obchodný podiel nadobudnutý počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM. Otázka je, čo všetko patrí do BSM.

Detailná odpoveď by musela byť veľmi rozsiahla, nakoľko do BSM patrí takmer všetko čo môže byť vo vlastníctve a čo sa do tohto vlastníctva získalo počas trvania manželstva. Vo vlastníctve môže byť množstvo vecí. Od nehnuteľností, cez rôzne hnuteľné veci (auto, nábytok, elektronika) až po rôzne iné majetkové hodnoty, ktorými je práve spomínaný obchodný podiel, ďalej mzda, cenné papiere alebo nároky na odmenu z autorských práv. Preto sa na obsah BSM pozrieme skôr z opačného konca a povieme si, čo do neho nepatrí.

Do BSM nepatria veci získané z dedičstva alebo darom, ďalej veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe jedného z manželov (napríklad osobný notebook) alebo slúžia na výkon povolania tohto manžela (napríklad pracovné motorové vozidlo). Do BSM tiež nepatria veci získané z reštitúcie, ak túto vec mal manžel (alebo jeho predkovia) už pred vznikom manželstva. Netreba tiež zabudnúť, že do BSM nepatria ani veci, ktoré nadobudli do svojho vlastníctva manželia ešte pred uzavretím svojho manželstva.

Ak podnikateľ získal svoj obchodný podiel z vecí nepatriacich do BSM (napríklad z peňazí získaných z dedičstva), nemusí si pýtať súhlas druhého manžela na prevod svojho obchodného podielu. Ak ho ale získal napríklad za peniaze našetrené zo svojej mzdy, súhlas druhého manžela s prevodom obchodného podielu si pýtať musí, keďže príjmy zo mzdy patria do BSM.

Ako „veľmi“ je neplatný prevod obchodného podielu bez súhlasu manžela

Ak aj podnikateľ (spoločník) previedol svoj obchodný podiel bez súhlasu manžela, ešte to neznamená, že je všetko zle. Takýto prevod je síce neplatný, ale len relatívne neplatný. To znamená, že z právneho hľadiska bude považovaný za platný (bude sa naň prihliadať ako keby bol platný), kým sa jeho neplatnosti nedovolá (najmä na súde) tá osoba, ktorá bola prevodom obchodného podielu dotknutá. Dotknutou osobou by v tomto prípade bol manžel, od ktorého si podnikateľ nevypýtal súhlas s prevodom obchodného podielu.

Najlepšie je, ak súhlas s prevodom obchodného podielu dá aj manžel spoločníka prevádzajúceho svoj obchodný podiel a aj manžel spoločníka, ktorý tento obchodný podiel nadobúda.

V praxi by sa mohlo stať, že ak by podnikateľ predal svoj obchodný podiel „pod cenu“ bez súhlasu svojho manžela, mohol by tento manžel napadnúť na súde zmluvu o prevode obchodného podielu a žiadať, aby ju prehlásil za neplatnú. Manžel by bol na súde takmer určite úspešný. Musel by sa ale stihnúť obrátiť na súd do troch rokov od prevodu obchodného podielu, inak mu právo namietať jeho neplatnosť zanikne. Ak obchodný podiel nebude predaný „pod cenu“, je málo pravdepodobné, že sa manžel bude obracať na súd a žiadať o neplatnosť tohto prevodu. Takisto zrejme nemožno očakávať tento postup, ak majú manželia medzi sebou dobré vzťahy.

Neplatnosť prevodu obchodného podielu je možné „zahojiť“

Ak nastal prevod obchodného podielu bez súhlasu manžela, hoci bol potrebný, tento nedostatok (relatívnu neplatnosť prevodu) sa môže odstrániť aj dodatočným získaním súhlasu manžela.

Druhý spôsob, akým dosiahnuť platnosť prevodu obchodného podielu, môže byť mierne riskantný. Jednoducho stačí čakať. Ak uplynú tri roky od prevodu obchodného podielu bez toho, aby sa manžel obrátil na súd so žalobou o neplatnosť tohto prevodu, už nemožno prevod nijako spochybniť alebo právne napadnúť. Stane vlastne platným. Riskantnosť tohto spôsobu spočíva v tom, že nikto nevie, čo sa môže počas troch rokov udiať. Preto ak ste prišli na to, že prevod Vášho obchodného podielu je relatívne neplatný, odporúčame Vám postupovať podľa prvého spôsobu – získať dodatočný súhlas manžela.

Na záver tohto článku by sme chceli ešte zdôrazniť, že rovnaké princípy platiace pre prevod obchodného podielu (jeho predaj) platia aj pre nadobudnutie obchodného podielu (jeho kúpu). Ak sa obchodný podiel nadobúda počas trvania manželstva a za majetok (peniaze) patriaci do BSM, musí aj v tomto prípade byť udelený súhlas manžela. Tento súhlas bude udeľovaný nadobúdateľovi obchodného podielu.

Najistejšie preto je, ak súhlas s prevodom obchodného podielu dá aj manžel spoločníka prevádzajúceho svoj obchodný podiel a aj manžel spoločníka, ktorý tento obchodný podiel nadobúda.

Nechajte si poradiť:

Chceli by ste predať svoj obchodný podiel v spoločnosti alebo len jeho časť? Alebo máte záujem takýto podiel kúpiť? Obráťte sa na nás cez Online poradňu. Vieme Vám pripraviť všetku potrebnú dokumentáciu. A ako môžete vidieť aj v tomto článku, myslíme pri tom na každý detail.

Klientska zóna

Už ste členom našej Klientskej zóny? Nie? To nás mrzí. Členom našej Klientskej zóny pravidelne zasielame prehľad o nových zákonoch spolu s ich stručným popisom. Zároveň ich upovedomíme, keď na našom webe publikujeme nový článok. Neprichádzajte o tieto informácie. Vstúpte aj vy zadarmo do Klientskej zóny:

Viac informácií o Klientskej zóne nájdete TU.

Pomohol vám tento článok? Možno ním pomôžete aj vašim známym. Stačí ho len zdieľať: